Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну членлери, Къарачай-Черкес Республика бла Татарстанны араларында 2017-чи джылны байрым айында этилген кесаматны тамалында Къазаннга баргъандыла. Ала анда информацион технология джанындан сынам алышхандыла.
Делегацияны къурамына Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары Энвер Арпатлы, Къарачай-Черкесияны промышленность бла сатыу-алыу министри Мурат Аргунов, КъЧР-ни экономика министри Али Накохов, УМФЦ-ЦИТ РГБУ-ну директору Эрикгенланы Султан киргендиле.
Къарачай-Черкесиядан баргъан делегация биринчи кюн Татарстанны ИТ-объектлери бла танышхандыла. Республиканы Премьер-министрини орунбасары, информатизация бла связдан министри Роман Шайхутдинов къонакълагъа регионну ИТ-инфраструктурасындан  Иннополюсну ИТ-паркыны юлгюсюнден  хапар айтханды.


Къарачай-Черкесиядан баргъан делегациягъа Татарстанда электрон джаны бла адамланы джумушларын баджаргъан проектни джашаугъа кийириуню презентациясын этгендиле.
Бизни Правительствону келечилери, анда Татарстан Республиканы Экономика ёсюмюню министерствосуну членлери бла тюбешиб, бизнесде орун алгъан административ барьерлени къалай хорларгъа кереклисини, аны кибик МФЦ-ны иши къалай къуралса, таб боллугъуну мадарларына да къарагъандыла.

 
{jcomments}