Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Пятигорскеде Россияны Президентини ШКФО-да Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олег бла тюбешгенди.
Алайда эки джаны да бусагъатдагъы джамагъат-политика болумну эмда 2018-чи джыл мартны 18-де боллукъ президент сайлауланы къурауну, аланы тыйыншлы дараджада бардырыуну мадарларын сюзгендиле.
Темрезланы Рашид Белавенцев Олегге республикан эмда федерал структураланы, кеси оноулу джергили органланы араларында адамланы къоркъуусузлукъларын сакълау джанындан бир оноулу болуб, бир-бирин ангылай, законну излеминдеча, Республикан сайлау комиссиягъа болушууну юсюнде бирлешиб ишлериклерин айтыб ангылатханды. Аны кибик, ол тюбешиуде Россияны Президентини май указларын толтурууну эмда регионда социал-экономика проектлени джашауда орунлу этиуню юсюнде кърал башчы салгъан борчланы тындырыуну юслеринден да баргъанды сёз.


Белавенцев Олег да регионда мындан ары да рахатлыкъны бегитирге, джашау магъаналы уллу ишлени баджарыргъа аны кесинден да, ол тамадалыкъ этген аппаратдан да болушлукъ табылгъанлай турлугъун чертгенди.

 
{jcomments}