Черкесск-Доммай джолну Важный элни къаты бла ётген кесегине ремонт этген заманда буруннгулу затла табылгъандыла. Ала, Россияны Илмуларыны академиясыны Археология терекени сакълауну юсюнден институтуну кичи илму къуллукъчусу Чагъарланы Онгар джоралагъандан, XI-чи-ХIII-чю ёмюрледен, Х1V-чю ёмюрню ал кёзюуюнден къалгъандыла.
Аны себебли Важный элни ол тийресинде къазыу ишлени тохтатхандыла.
Эсигизге салабыз: Маданият хазналаны республикан управлениесини башчысы Бесленеев Умар билдиргенден, Къарачай-Черкесияда 30 мингден артыкъ археология объект барды, аланы 226-сы федерал, 187-си  да джергили магъаналы объектледиле.


Арт джыллада археология ишле бардырылгъан заманда да республиканы джеринде 1 мингнге джууукъ илму магъаналы зат табылгъанды.  

 
{jcomments}