Темрезланы Рашид мындан алда «Бирикген Россия» партияны ШКФО-да Регионла арасы координацион советини башчылары бла тюбешгенди.

Тюбешиуде КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну Председатели Александр Иванов да болгъанды.
Ол советге Кърал Думаны депутаты Макиев Зураб тамадалыкъ этеди. Андан сора да Геккиланы Заур, Елена Бондаренко, Таймуразов Артур, Юрий Левицкий эмда «Бирикген Россияны» толтуруучу комитетини директоруну заместители Александр Рябцев советни оноууна къошулгъан адамладыла.
Тюбешиуде регионубузну властлары бла «Бирикген Россия» партияны бирге иш джюрютюулерини юсюнден баргъанды сёз. Сёз ючюн, быйыл Къарачай-Черкесия партияны 14 проектине къошуллукъду. Аланы къайсы бири да джашау халны игилендириуге, социал инфраструктураны тыйыншлысыча джарашдырыугъа, джаш тёлюню адебге-намысха, патриотлукъгъа юретиуге джораланнган проектледиле.
Единоросчула, «Бирикген Россия» партияны быллай советлери федерал округланы барында да къуралгъанларын сагъына, ШКФО-да бу джылны ичинде баджарыллыкъ джумушланы белгиледиле. «Кеси разылыкълары бла файдалы иш этиучюлени, волонтёрланы джыллары болсун 2018-чи джыл» деб белгилегенди къралны Президенти Владимир Путин. Аны ышыгъы бла бизни округда да талай иш этилликди. Таймуразов Артур айтыудан, февраль айда ШКФО-да волонтёр ресурс аралыкъ къураллыкъды, регионлада аны келечиликлери ачыллыкъдыла.
Темрез улу Рашид, ол башламны джаратыб, аралыкъны къураугъа Къарачай-Черкесияны волонтёрлары да сюйюб къошуллукъларын билдиргенди.
- Бизни округдагъы Регионла арасы координацион совет керти ишле бардырлыгъына, республикабызгъа да аны хайыры джугъарыгъына мен ишексизме. Бюгюнлюкде «Бирикген Россия» партияны аллында тургъан борчланы биз ариу ангылайбыз. Ала регионланы социал-экономика ёсюмлерине себеб болургъа деб салыннган борчладыла. Биз партияны, аны Кърал Думадагъы фракциясыны болушлукъларына ышаннганлай, джакълыкъ да табханлай туруучанбыз. Алагъа энтда бир джангы кюч да къошулду – Регионла арасы координацион совет», - дегенди Рашид Бориспиевич, советни башчыларына разылыгъын билдире.
 
 
{jcomments}