Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Германияда заманында Къабарты-Малкъарны Башчысы Коков Юрий бла эмда КъЧР-ни Парламентини Председатели Иванов Александр бла бирге Берлинде  Совет аскерчини–азатлаучуну эсгертмесине гокка хансла салыб, анга сый бергенди.

Бу Ленинградда  багъырдан къуюлуб этилген, Трептов–паркда орнатылгъан эсгертме совет халкъны Уллу Ата джурт эмда Экинчи дуния къазауатда, аны кибик Европаны халкъларын нацизмден азатлауда этген Хорламыны эм сыйлы ёмюрлюк белгилерини бириди.   Ол Эсгертмеде уа совет аскерчини ёлюмден къутхарылгъан немца къызчыкъны къойнуна алыб тургъаны кёрюнеди.

«Берлинни паркында он мингнге джууукъ совет аскерчи асыралгъанды. Къазауатда уллу джигитлик этген совет халкъгъа разылыкъларын билдирир ючюн, бери миллионла бла адамла келгенлей турадыла.

Бизни ол къанлы сермешиуледе джанларын берген джигитлерибизге  ёмюрлюк махтау!
Сизни этген джигитлигигиз бир заманда да унутуллукъ тюлдю», - деб джазгъанды КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид кесини Инстаграмында.

 
{jcomments}