Черкесск шахарны 9-чу номерли гимназиясында полициячыла «Мир без наркотиков» деген ат бла акция бардыргъандыла.

Ол Наркотиклеге къаршчы кюрешни халкъла арасы кюнюне аталыб этилгенди. МВД-ны Къарачай-Черкесияда къуллукъчулары «Мир без наркотиков» деген ат бла, сабийлени арасында суратланы конкурсун къурагъандыла

Сабийле, тюрлю-тюрлю меллени алыб, гимназияны джеринде асфальтда суратла салгъандыла. Ала, кеслерини этген оюмларын ачыкълай, дунияда не зат иги, не зат аман болгъанын кёргюзе, наркоманлыкъгъа къаршчы суратла салгъандыла

КъЧР-ни МВД-ны Наркотиклени джюрютюуню хакъындан управлениесини къуллукъчусу Амина Хакунова, сабийле бла ушакъ эте, наркотикле, аракъы, тютюн адамны чархына кючлю заран салгъанларыны юсюнден хапар айтханды. Наркотик аны хайырландыргъан адамны къанына сингеди, кесине юренчек этиб, аман къылыкъ болуб орналады, ууакъ-ууакъ саулугъуна уллу заран салады, аны къойгъан къыйын болады. Полициячыла, профилактика ишле бардыра, аны айтыб ангылатадыла

Быллай ишле республиканы сабийле солугъан джерлерини барында да бардырыллыкъдыла

«Мир без наркотиков» деген акцияны баш мураты сабийлени бу джаны бла билимлерин ёсдюрюб, аланы наркоманлыкъдан тыйыуду.

 

 
{jcomments}