Джангы, сейир затлагъа джолугъурукъдула

КъЧР-ни ара шахарында «Чексиз экспедицияла» деген проект джюрюш алгъанды. Анга башламчылыкъ «Биринчилени къозгъалыуу» деген  Бютеуэресей сабий эмда джаш тёлю къозгъалыу этгенди.

Анга болушлукъ Орус география общество этгенин да чертерге тыйыншлыды. Проект эм алгъа Эресейни 10 субъектинде ишлеб тебрерикди. Аланы бири Къарачай-Черкесияды.

- Проект ашхы мурат бла къуралгъанды. Кемизли сабийлени джашауларын игилендирирге, кёллерин кёлтюрюрге джораланнганды ол. Биз бу проектни башлардан алгъа Черкесскеден 6 кемизли сабийни, Къарачай райондан да 13 саулукълу сабийни сайлагъанбыз. Ол сабийле барысы да команданы къурамына киргендиле. Ала къарыулары, болумлары джетгенича салыннган борчну толтурлукъдула. Алагъа таза джюрекден джетишимле теджейбиз, ‑ дегенди проектни джергили куратору Руслан Джанчоров.

Команда республиканы ичинде илму экспедициягъа къошуллукъду. Командагъа кирирге хорлагъанланы, алчыланы барды эркинликлери. Ол команда экспедициягъа республикадан тышына да барыргъа боллукъду.

Сайлау 14 джылдан 17 джылгъа дери сабийлени араларында баргъанды. Аланы ичлеринде сакъатла, ёксюзле да бардыла.

Экспедициягъа къошулгъанла кёб джангы, сейир затха джолугъурукъларына  ишек да джокъду.

Мамчуланы Дина.

 
{jcomments}