Къарачай-Черкес Республиканы «Архыз» курортуну командасы «Путешествуй» деген 4-чю эресейчи турист форумда «Лучшая экспертная консультация на выставочном стенде» деген номинацияда хорлагъанды.

Ол саугъаны «Архыз» курортну келечилери, иш этиб къуралгъан проектни тамадасы Дмитрий Киселёв, тыш коммуникациялагъа джууаблы тамада Елена Экинджи алгъандыла.

«Мен къралыбызны онглу санагъат площадкасында бардырылгъан «Путешествуй» деген эресейчи турист форумну ишине биринчи кере къошулама. Мында хал игиди, бек къууандым. Стендде этилген ишледен сора да, иш этиб къуралгъан программалагъа къошулама, сессиялагъа барыб, айтылгъаннга тынгылайма, курортну джай сервислерини презентациясын бардыргъанма», - дейди Дмитрий Киселёв.

Былайда бардырылгъан эришиуледе ёчлю орунланы алгъанла чёб атыу халда белгиленнгендиле. Саугъаланы Росконгресс фонд, «Россия» бла «Горы России» кёрмючле-форумла къурагъандыла.

«Лучшая экспертная консультация на выставочном стенде» деген номинацияда саугъа ариу суратлары бла толу хапар баямланнган стендлеге бериледиле

«Биз Къарачай-Черкесияны Туризм бла курортларыны министерствосун «Лучшая вовлекающая программа на выставочном стенде» деген номинацияда хорлагъаны бла алгъышлай, бизни бла биригиб ишлей, регионубузда туризмни ёсюмюне юлюш къошханы ючюн, анга  разылыгъыбызны билдиребиз», - дейди Дмитрий Кисилёв

Алчакъланы Хусей

 

 
{jcomments}