Никкол (июнь) айны 3-ден 8-не дери Санкт-Петербургда «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста» деген чакъырыу бла бардырылгъан XXVII-чи халкъла арасы экономика форумну тамалында къуралгъан пленар кенгешге башха кърал къуллукъчула бла бирге Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды.

Ол пленар кенгешни Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин ачханды.

Анда айтылгъанны юсюнден КъЧР-ни Башчысы кесини Телеграм-каналында: «Къралыбызны Президенти тыш политиканы бардырыу эмда социал-экономиканы бегитиу бла байламлы кесини оюмларын айтханды, мындан ары этиллик ишлени белгилегенди.

Узакъ болджалгъа нюзюрюбюз Эресейни кючюн-къууатын къатлау болгъанын къайсы бирибиз да ангылайбыз, алай этер хыйсабыбыз болгъанына да кёзюбюз джетеди. Бюгюнлюкде бизни къралыбыз, не джаны бла да джангырыб, не тюрлю къоркъуудан да сакълана, ёсюм алырчады», - деб джазгъанды.

ПМЭФ-ни кёзюуюнде бардырылгъан пленар кенгешде Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин: «Экономика джаны бла дунияда 4 алчы къралны бири болур муратыбыз барды», - дегенди.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Президентни ол айтханыны юсюнден: «Эресей технология джаны бла заманны излемине келишир хыйсабы болгъанын кёргюздю. Финансланы джюрютюу, улоу бла этиллик джумушланы баджарыу, кърал управлениени системасын игилендириу дегенча ишлени джангы, таб болумда баджарыб тебредик.

Санкцияла салыннганларына да къарамай, къралыбыз дуния дараджада сатыуун-алыуун тири бардырады.

Владимир Путин чертгенден, Бютеудуния банк эсеблегеннге кёре, Эресей бусагъатда да продукция чыгъаргъаны бла да,  чыгъаргъан затларын джер-джерде бирча сатханы бла да дунияда 4-чю орунну алады. Ол джаны бла Япониядан алда барабыз. Алай болса да, алчы орнубузну башхалагъа бермез ючюн, мындан ары да  къадалыб, биригиб, кюреширге керекбиз.

Дагъыда Миллет Башчыбыз Эресей технологияны хайырландырыуда тыш къралла бла иш джюрютюрге хазыр болгъаныны юсюнден да айтханды. Алай этилсе, арада келишиулюк да иги бегирикди.

Къралыбызны Президенти хар иш да эресейчи юйдегилени турмушларын, джашауларын игилендирир мурат бла этилгенин чертди.

Владимир Путин юйдеги ипотека бла асламыракъ адам хайырланырча этиу, гитче шахарлада юй алыргъа излегенлеге болушлукъ этиу дегенча ишлени юслеринден да айтды.

Владимир Владимировичге, не тюрлю джарсыуну юсюнде да Къарачай-Черкесиягъа да, башха регионлагъа да кёлтюргючлюк этиб тургъаны ючюн, бек разыма.

Президентни социал-экономика башламчылыкълары хар эресейчини  да джашауун игилендирирге, инвесторланы кёллендирирге, табышлылыкъ бла кюрешгенлеге джангы таблыкъла чыгъарыргъа джораланадыла. Ала джашауда толтурулгъанлары бла республика да, кърал да ёсюм ала барадыла», - деб джазгъанды.

 
{jcomments}