Къара тенгиз флотну пехотасыны 810-чу энчи гвардиячы бёлеги, кесамат этиб, кеси разылыкълары бла аскер къуллукъ этерге излегенлени чакъырады.


Кесаматны тамалында ол бёлекде къуллукъ этерге кёлленнген аскерчилеге федерал, регионал дараджада да социал гарантияла къуралгъандыла, бир кере тёлениучю ачха болушлукъ да этиледи. Сёзден, аланы къуллукъ этген кёзюулеринде кредитлеринден, налогларындан да солутадыла (каникулы). Кесаматны тамалында аскер къуллукъ этгенлени сабийлерине ВУЗ-лада хакъсыз орунла теджеледиле, аланы джайгъы лагерледе солутур мадарла да этиледиле.
Кесамат этиб, ишлеринден къралыбызгъа аскер къуллукъ этерге кетгенлени иш орунлары да сакъланады. Кеслерине да урушланы ветераны статус бериледи.
Эресейни Къоруулау министерствосуну кючю бла ипотека джарашдырыб, аскерчилени дженгилде юйлю-кюнлю этер мадар да барды.
Бир неда андан аслам джылгъа кесамат бегитилген кёзюуде аскерчиге бир кереге 195 минг сом бериледи, Къарачай-Черкесияны Правительствосу да 400 минг сом къошады.
Кесаматны 1 джылгъа, 2 джылгъа неда 5 джылгъа бегитирге болады.
Бу ишге кёлленнген адамны саулугъу къуллукъ этерге джараулу болгъанына къагъыты болургъа, кесини да джылы 18-ден атларгъа керекди.
Кесамат этерге излегенле Черкесск шахарда Пятигорское шосседе 14-чю мекямда орналгъан аскер къуллукъгъа келишгенлени сайлагъан пунктха барыргъа керекдиле.
Бу ишни юсюнден толу хапарны +7 (928) 168-20-29, +7 (878) 226-04-61 телефон номерле бла билирге боллукъду.

Газетни информацион къуллугъу.

 

 
{jcomments}