Социал джакълыкъ этген органланы сыйлы къуллукъчулары эмда ветеранлары! Сизни санагъат байрамыгъыз бла алгъышлайбыз!


Бу ашхы байрам къыйын болумгъа тюшгенлеге джакълыкъ эмда болушлукъ этерге джашауларын берген адамланы барысын да бирикдиреди. Сиз керти да сыйлы иш бла кюрешесиз. Къайгъырыу, халаллыкъ, джан аурутуу, тёзюмлюлюк дегенча асыл шартланы таныта, сиз, къарыусуз джашагъанлагъа, кеси джангыз къалгъанлагъа тыйыншлы болушлукъ этесиз.
Бюгюнлюкде сиз аскер къаугъагъа къошулгъанланы юйдегилерине да уллу эс бёлесиз. Алагъа джораланнган болушлукъ кереклисича табдырыллыгъы да сизни эслилигигиз бла джуублылыгъыгъызданды.
Бизни кёб миллетли Къарачай-Черкесияда джашагъанланы атларындан сизге, ишигизни бет джарыкълы баджаргъаныгъыз ючюн, уллу бюсюреу этебиз.
Къыйын, алай а керекли ишигиз не заманда да сыйлылай турсун. Барыгъызгъа да саулукъ, ашхылыкъла, тёзюмлюлюк, насыб теджейбиз!

 

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
ТЕМРЕЗЛАНЫ Рашид

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
ИВАНОВ Александр
Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
АРГУНОВ Мурат.

 
{jcomments}