Хычаман (май) айны 31-де Черкесск шахарда орналгъан кърал филармонияда СВО-гъа къошулгъанлагъа кёлтюргючлюк этген «Защитники Отечества» деген кърал фондну бизни регионда бёлюмю бир джылны джетишимли ишлегенин къууанч халда белгиледи.

Ол къууанчха КъЧР-ни башчылыгъы, республиканы Правительствосуну къуллукъчулары, депутатла, джамагъат бирлешликлени келечилери, Украинада бардырыла тургъан аскер къаугъагъа къошулгъанла бла аланы юйдегилери, аны кибик башха къонакъла къошулгъан эдиле.
Джыйылгъанлагъа КъЧР-ни Башчысыны атындан республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов хошкелди айтды.
«Хурметли джердешлерим! «Защитники Отечества» деген кърал фондну бизни регионда бёлюмю, аскерчиледен разылыкъ таба, сау джылны джетишимли ишлегени бла барынгы да алгъышлайма!
Бютеу Эресейде бу джолгъа дери быллай фонд болмагъанды. Бу фонд баджаргъанча, аскерчилени не тюрлю джарсыуларына да бирден бир орган къарагъанды деб, къралыбызны бусагъатха дери тарихинде да джокъду. «Защитники Отечества» деген кърал фонд а СВО-гъа къошулгъанлагъа, ветеранлагъа, къуллукъ борчларын толтура тургъан кёзюулеринде ауушхан аскерчилеге, аланы юйдегилерине не тюрлю болушлукъну да этеди.
Анда ишлеген къайгъырыулу адамла аскер къаугъагъа къошулгъанланы юйдегилерине магъаналы джумушлагъа къарайдыла, аскерчилени кеслерине «Урушланы ветераны» деген статус алыргъа, аны бла байламлы льготаларын хайырландырыргъа, джангы усталыкъ алыб, иш орунлу болургъа болушадыла, урушлада джаралы болгъанлагъа реабилитация этдиредиле.
Къысхасыча айтсакъ, «Защитники Отечества» деген кърал фондну Къарачай-Черкес бёлюмюнде ишлегенле алларына баргъанланы хар бирини джумушуна да къараргъа-джараргъа кюрешедиле. Аны ючюн биз аланы барына да разыбыз», - деди Александр Иванов.
Ол, джууаблы ишни деменгили баджаргъан усталагъа бюсюреу эте, «Бирикген Эресей» политика партияны Къарачай-Черкесияда регионал бёлюмюню Хурмет къагъытлары бла социал координаторланы - Гусов Замирни, Понамарева Татьянаны, Блимгъотланы Муратны, Аджиланы Лилиананы - саугъалады.
Ызы бла «Защитники Отечества» деген кърал фондну бизни регионда бёлюмюню тамадасы Абазалыланы Мухтарны джашы Марат сёлешди.
«Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бизни фондубузну къабакъ эшигин къууанч халда ачханлы бир джыл болду. Ол къууанчха дери 2,5 айны бизге мекям, иш орунла джарашдырыу, устала хазырлау дегенча, уллу, ауур иш этилген эди.
«Защитники Отечества» деген кърал фондну тамадасы Анна Евгеньевна Цивилёва, келиб, къайда, къалай орунлу болгъаныбызны кёргенинде, уллу бюсюреу этген эди.
Андан бери биз аллыбызгъа келген адамлагъа не джаны бла да болушургъа кюрешгенлей келебиз. Ишибизни баджарыр ючюн башха органла бла къысха байламлылыкъ джюрютебиз. Сау болсунла! Къайсы ведомствогъа, министерствогъа джумушубуз болса да, ала да аскерчилени джарсыуларына джорукъ бла белгиленнген болджалдан алгъа къараргъа ашыгъадыла.
Алай биригиб ишлегенибизни себебинден, джангыз бир джылны ичинде 2,5 мингден аслам джумушну баджаргъанбыз, джарсыулары, къайгъылары бла келген джердешлерибизге джарагъанбыз.
Ишибизни тыйышлысыча баджарыргъа, ветеранларыбызны къууандырыргъа, ёлген аскерчилени юйдегилерини джумушларына къараргъа ачха болушлукъ этген джердешлерибизге да айырыб разылыгъымы билдиреме.
Бирикгенибизни кючю бла Хорлам бизники боллукъду!» - деди Абазалыланы Марат.
Сёзюн бошагъаны бла ол, аскерчилеге, аланы юйдегилерине кёлтюргючлюк этиб, Хорламны джууукълашдырыргъа уллу юлюш къошханлары ючюн, Хатууланы Билялны джашы Юрийге, Эзиланы Хаджидауутну къызы Заремагъа, Тебуланы Билялны джашы Дахирге «Защитники Отечества» деген кърал фондну бизни регионда бёлюмюню атындан Бюсюреу къагъытла берди.
«Къолума сауут-саба алыб, аскер къаугъагъа къошулалмасам да, бизни къоркъуусузлугъубуз ючюн, къанларын-джанларын аямай, миллетчилеге къаршчы кюрешни бардыргъан джердешлериме, мадарыма кёре, болушургъа кюрешеме. Мындан ары да фондну ишин бардырыргъа кёлтюргючлюк этгенлей турлукъма. Хар бирибиз да къолдан келгенни этсек, Хорлам бизники боллукъду», - деди «Гурман» ООО-ну баш директору Эзиланы Зарема.
Алайда «Защитники Отечества» деген кърал фондну бизни регионда бёлюмюню ишин кёбчюлюкге хапарлагъан журналистле да саугъаландыла.
Джыйылыуда дин башчыла, ветеран бирлешликлени келечилери, аскерчиле, тюрлю-тюрлю ведомствола бла министерстволаны къуллукъчулары сёлешдиле. Ала бары да, «Защитники Отечества» деген кърал фондну бизни регионда бёлюмюню къуллукъчуларын алгъышлай, аланы ишлерине бюсюреу эте, Хорлам бизники болуруна ишек этмегенлерин чертдиле.
Ата джуртубузну джакълагъан ёхтем джигитлерибизге быллай къайгъырыу адамла бирден билек болгъанларыны себебинден Хорлам бизники боллугъуна, аскерчилерибиз да къысха заманда къууанч бла къайтырларына биз да ышанабыз.
Алагъа рахат джашауда тыйыншлы орун айырыргъа уа «Защитники Отечества» фондну Черкесск шахарны Гагарин атлы орамыны 24-чю мекямында орналгъан бёлюмюнде ишлеген социал координаторла болушурукъдула.
СВО-гъа къошулгъанлагъа кёлтюргючлюк этген фондну ишинден толу хапарны 8(8782)28-41-24 телефон номер бла билирге неда https://t.me/fond_zo_kchr, https://vk.com/fond_zo_kchr, https://ok.ru/profile/ ссылкаланы бири бла Интернетге кириб, окъургъа боллукъду. Электрон халда джиберилген джарсыулагъа да къараллыкъды.

БАЙРАМКЪУЛЛАНЫ Зульфия.

 
{jcomments}