Мындан алда «Учитель-дефектолог России - 2024» деген конкурс баямланнган эди. Быйыл ол джетинчи кере бардырылады. Аны тамалында, бирси регионладача, Къарачай-Черкесияда да сабий садлада ишлеген устазланы арасында эришиуле ётдюле.

Сабий джангы сёлешиб тебреген кёзюуде, бир къауум харифлени айталмай, атасы-анасы да анга уллу эс бёлмей, юренчек бола, артда уа ол абадан джылларында да сёзлени тюз айталмагъанлай, алай юрениб къалыб кетеди. Алай болмаз ючюн, анасы сабийинде аллай кемликни неда къыяуну кёрсе, алгъы бурун дефектолог, логопед дегенча усталагъа кечикдирмей кёргюзюрге керекди. Кёргюзюрге уа тамам керти усталаны табхан да тынч тюлдю. Ол джаны бла устазланы билимлерин ёсдюрюуге, профессионал джанын айнытыргъа себеблик этер деген нюзюр бла бардырылады конкурсла да.
Алайды да, бюгюнлюкде устала тюрлю-тюрлю джангы мадарла бла хайырлана, лагъымла къурай, кемизли, къыяулу сабийлеге болушур джанындан кюрешгенлей турадыла. Аланы арасында керти чемерле, кече-кюн демей, джангы мадарла излеб, тинтиу ишле этиб, не джаны бла да сабийни тилин къыйналмай сёлеширча этген устазлагъа тюбегенлей турабыз. Ала, кертиси да, ишлерин тамам бек сюйген, сабийлеге кеслериникилегеча джан аурутуб къарагъан усталадыла.
VII-чи Бютеуэресей конкурс Черкесскеде «Спутник» деген фахмулу, хунерли джаш адамлагъа болушлукъ этген аралыкъда бардырылды. Конкурсха республиканы сабий садларында ишлеген логопед, дефектолог устала, бютеулей 9 адам, къошулгъандыла. Эришиуледе эки тюрлю усталыкъ дараджада сыналды – «Дефектолог года» бла «Логопед года». Устазланы хар бири кесини иш сынамындан хазырлагъан видео материалла кёргюздюле. Дагъыда алагъа талай соруу, джумуш да берилген эди да, алагъа да тюз джууабла берирге, джангылмай тюз баджарыргъа керек эдиле. Устазланы ишлерине тыйыншлысыча къараб, багъа берген тёречиле да сабийлени ариу халиге юретиу, билим бериу, фахмуларын ёсдюрюу, саулукъларын эмда эркинликлерин джакълау джаны бла усталадан къуралгъан къауум эди. Бу иш КъЧР-ни Окъуу эмда илму министерствосуну башламчылыгъы бла къуралгъаны себебли, министерствону сабийлеге къошакъ билим берген, солуу кёзюулерине джууаблы болгъан эмда эркинликлерин джакълагъан бёлюмюню тамадасы Гербекланы Гокка конкурсну сюзген тёречилеге башчылыкъ этгенди. Алай болса да эришгенлени ишлерине багъа берген аланы хар бирине да тынч тюл эди. Башында сагъынылгъаныча, конкурсну ахырында эм болумлу, билимли устазланы атларын белгиледиле.
«Дефектолог года» деген номинацияда Черкесск шахарда коррекцион школну устазы Моисеева Валентина 1-чи оруннга, Дружба элде «Радуга» сабий садны дефектолог устазы Кипкеланы Лариса 2-чи оруннга, Г.Д.Латокова атлы интернат школну устазы Орусланы Зулифа 3-чю оруннга ие болдула.
«Логопед года» номинацияда да Г.Д.Латокова атлы интернат школну устазы Экзекова Юлиана 1-чи оруннга, Къарачай шахарда «Мишутка» сабий садны устазы Семенланы Елизавета 2-чи оруннга, Черкесск шахарда «Орлёнок» сабий садны устазы Василенко Оксана 3-чю оруннга тыйыншлы болдула.
Конкурсда хорлагъанлагъа эмда алчылагъа дипломла, ачха саугъала да бердиле. Энди ала бизни республикабызны Эресей дараджада бардырыллыкъ эришиулеге къошулуб, билимлерин, иш сынамларын кёргюзюрюкдюле.

 

 
{jcomments}