Зеленчук районну Къарданик стансесини Джарыкълыкъ юйюнде джаш тёлюню ариу халиге, патриотлукъгъа юретир, РФ-ны аскерлерини магъанасыны дараджасын кёлтюрюр муратда Аскерге чакъырыуну кюнюн белгиледиле. 

Ары келгенлени араларында администрацияны маданият бёлюмюню тамадасы Владимир Карпинцов, Зеленчук район советни депутаты Чауушланы Ислам, Сторожевой элни администрациясыны тамадасы Чотчаланы Солтан дагъыда башха къонакъла бар эдиле.
Зеленчук районну тамадасыны орунбасары Ирина Саламахина эмда Зеленчук бла Уруп районланы аскер комиссары Тенгиз Меремкулов, Эресейни МВД-сыны Зеленчук бёлюмюню Ветеранларыны советини эмда Джамагъат советини тамадасы, отставкадагъы майор Батчаланы Мухат келир заманда аскерге барыб халкъларын, Ата джуртларын сакъларыкъ джаш адамланы алларына чыгъыб сёлешдиле. Джетген кюнде халкъны, къралны, Джуртну сакълау эркишини борчу болгъанын чертиб, аскер къуллукъну заманында джаш адам энчи ёсюм алгъанын, аскер-тергеу усталыкъгъа юреннгенин, аскер шохлукъну, къарнашлыкъны магъанасын ангылагъанын айтдыла. Алайда Джарыкълыкъ юйню район чыгъармачылыкъ коллективи аламат концерт кёргюздю. Джаш адамланы араларында тюрлю-тюрлю конкурсла болдула. Джашла, 16 килограмм ауурлугъу болгъан гир кёлтюрюб, башха спорт оюнлагъа къошулуб, тириликлерин, кючлерин, къарыуларын кёргюздюле. Аланы этген ишлерине Чауушланы Ислам бла Вадим Коржев багъа бердиле. Хорлагъанла саугъала алдыла. «Аксаут» тепсеу коллективни къурамындан Токъланы Элдаргъа, ол миллет адетлени сакълай, кавказ тепсеулени, уста тепсегени ючюн, Махтау къагъыт бердиле.
Джыйылгъанла келлик заманда аскерге барлыкълагъа рахатлыкъ, мамырлыкъ, джетишимле, джангы нёгерле, тенгле теджедиле, Ата джуртну сакълау хар эркишини сыйлы, джууаблы борчу болгъанын айтдыла.

ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.

 
{jcomments}