Лепшокъланы Арсен халкъын, джуртун, адамланы кертиликлерин сюйген ашхы уланланы бириди.

Ол таза джюрегини джылыуун башхалагъа къайгъырыугъа джайыб, тириликни, джигерликни кюмюш джулдузун джандыра, миллетлени арасында шохлукъну кючюн бегите, таукел алгъа барады.
Арсен Джуртуна, халкъына кертилигин таныта, кёзюу-кёзюую бла Украинагъа барыб, Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни Указыны тамалында бардырылгъан аскер къаугъагъа къошулгъанлай турады.
Ол 1984-чю джыл арттотур (апрель) айны 23-де Элтаркъачда Лепшокъланы Рамазанны джашы Русланны халкъыны ашхы адетлерин, адебин-намысын тутуб джашагъан огъурлу юйдегисинде туугъанды. 1991-чи джыл Черкесск шахарны 11-чи номерли школунда 1-чи классха барыб, устазлагъа ариу халисин кёргюзе, 2001-чи джыл аны иги бошагъанды. Билимин андан ары ёсдюре, ол джыл огъуна Ставрополда В.Д.Чурин атлы институтха кириб, 2006-чы джыл аны «юриспруденция» факультетин джетишимли тауусуб, юрист усталыкъ алыб чыкъгъанды.
Лепшокъ улу, 2006-чы джыл аскерге барыб, ич аскерлени бёлегинде командирни орунбасары болуб, аскер къуллугъун махтау бла толтуруб къайтханды.
Ол 2008-чи джылдан 2016-чы джылгъа дери Къарачай-Черкес Республикада Ич ишлени министерствосунда тюрлю-тюрлю къуллукълада ишлегенди. Алгъы бурун, джууаблы ишлени толтургъан полицияда болады, андан сора Ич ишлени органларында аманлыкъчыланы тутхан взводну командирини орунбасары къуллукъну толтурады. Ол къуллукъда атын сый бла айтдырыб ишлейди. Лепшокъланы Арсен 2016-чы джыл аууз-герги (октябрь) айны 1-ден Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны КъЧР-де управлениесини аскерлеринде къуллукъ этиб тебрегенди. Бир кесекден аны ОМОН-нга кёчюргендиле. Арсен джангы къуллугъунда да джууаблылыгъын эки къат сезиб, анга салыннган борчну тыйыншлы дараджада толтургъанлай турады.
Спортну сюйген джаш эркин тутуш бла сабий заманындан бери кюрешеди. Бу джаны бла да талай джетишимге ие болгъанды.
Лепшокъланы Арсен, Украинада бардырылгъан аскер спецоперациягъа къошулуб, анга салыннган сыйлы борчну толтура, кёб тюрлю ашхы иш этеди. Ары эки джылны ичинде юч кере баргъанды. Хар джол сайын юч ай туруб къайтады.
Арсен бусагъатда да андады. Ол, ОМОН-ну иш этиб къуралгъан бёлюмню къуллукъчусу болуб, анда джашагъан джамагъатны къоркъуусузлугъун сакълайды. Школланы, сабий садланы, башха окъуу учреждениелени, анга бегитилиннген башха мекямланы аманлыкъчыладан къоруулайды. Джамагъатны арасында урлау-тырнау, адам ёлтюрюу, тонау болмай, рахат, мамыр джашау орун алыб турур ючюн, джанын-къанын аямай къолундан келгенни этиб кюрешеди. Бусагъатда анда хал игиди. Уллу гузабалыкъ, ашыкъ-бушукъ джокъду. Сау болсунла, Арсенча джигит, джигер джашларыбыз. Ала халкъыбызны, республикабызны къралыбызны атын сый бла айтдыргъан, керек кюн алгъа учунуб, кертилик танытыргъа хазыр тургъан уланладыла.
Лепшокъ улуну къралдан алгъан кёб тюрлю саугъасыны арасында медаллары, Джигитликни белгиси, хурмет грамоталары, бюсюреу къагъытлары дагъыда башха ашхы затлары бардыла. Бусагъатда аны къагъытларын кърал саугъагъа деб, Москвагъа ийиб турадыла.
Тауланы махтаулу уланы, джигерликни, джигитликни кючюн къатлай, тюзлюк ючюн алгъа учунады. Арсен, мамырлыкъны, рахатлыкъны джакълай, фахмусуну, билимини къууатын игилик этерге хайырландыра джашайды.

Узеирланы Хусей.

 
{jcomments}