Озгъан барас кюн республиканы джер-джеринде 2022-чи джыл никкол (июнь) айны 22-де аскер къаугъада аскерчилерибиз ючюн джан берген джердешибизни – Эресей Федерцияны Джигити Боташланы Хусейни джашы Къанаматны - эсгериуге аталгъан ишле болдула.

Къарачай-Черкесияны Правительствосуну къуллукъчулары бла Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары, Черкесск шахарны къонакълары бла джергили джамагъаты, джамагъат бирлешликлени келечилери, республикан аралыкъда Джигитлени аллеясында Джуртубузну керти патриоту, ётгюр эмда къайгъырыулу уланы, Эресей Федерацияны Сауутлу кючлерини мийик дараджалы устасы, генерал-майор Боташланы Хусейни джашы Къанаматха разылыкъларын билдире, аны эсгертмесине гокка хансла салдыла.
Боташ улугъа аталгъан джыйылыу джигит улан туугъан Джангы Теберди элде да болду. Анда Эресейни Джигитине аталгъан мемориал къанга ачылды.
Боташланы Къанамат генерал-майор чында аскер къуллугъундан солуугъа кетиб, джаш адамланы кесини усталыгъына юрете тургъанлай, къарнаш халкъны миллетчиледен азатларгъа джораланнган аскер къаугъа башланнганында, анга кеси разылыгъы бла къошулгъанды. Ол кесини аскер борчларын бюсюреулю толтуруб тургъанды. Ахыр кере уа джауну техникасын, огъун-тобун къурутуб, ызына къайтыб келе тургъанлай, анга бизни аскерчилерибиз миллетчилени къуршоуларына тюшлерини хапары айтылгъанды. Кесини джанына къоркъуу болгъанын эсгере тургъанлай, ол алагъа болушургъа ашыкъгъанды. Боташ улу джауну башындан окъ-тоб атыб джунчутханы бла бизни аскерчилерибиз къуршоудан чыкъгъандыла. Алай а, ол кёзюуде миллетчиле да, ракета джибериб, Боташланы Къанаматны джерге джууукъ баргъан учагъын джандыргъандыла. Алайда батыр джердешибиз джан бергенди, Аллахны рахматында болсун.
КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Боташланы Къанаматны патриотлугъу, антына кертилиги, Ата джуртуна, халкъына сюймеклиги бизни барыбызгъа да юлгю болгъанын чертеди.
«Усталыгъын, этимлилигин ёсдюре, тюз лётчикден авиацион дивизияны башчысы болгъан, 7 тюрлю аскер учакъны учура билген ётгюр Къанамат не заманда да къралыбызгъа хакъ джюреги бла къайгъыргъанды. Керек кюнде Ата джуртубузну, адамларыбызны джакъларгъа эм алгъа къобханла бла бирге болгъанды.
Бюгюнлюкде уста лётчикни джарыкъ ызы бла аскерчи джердешлерибиз барадыла. Ала аскер къаугъагъа кёб миллетли Эресейни джер-джеринден къошулгъанла бла бирге миллетчилеге къаршчы кюрешни бардырадыла. Джердешлерибиз, аскер борчларын мийик дараджада толтура, хорламны джууукълашдырадыла», - дейди Башчы.
Къарачайны джигит уланыны юсюнден Темрезланы Рашид кесини социал сетледе аккаунтларында да: «Боташланы Хусейни джашы Канамат Ата джуртха кертиликни, аскер къарнашлыкъны юлгюсюдю. Аны джигитлиги джюрекледе да, къралыбызны тарихинде да ёмюрлюкге сакъланныкъды. Ол дуниясы джарыкъ болсун», - деб джазгъанды.

БАЙРАМКЪУЛЛАНЫ Зульфия.

 
{jcomments}