Къарачай-Черкесияны хурметли джамагъаты!
Эресейни аскер махтаууну кюню бла – Ата джуртну къоруулаучуну кюню бла – барыгъызны да алгъышлайбыз!

Биз, эресейчиле, Ата джуртну айтхылы джашлары бла къызларыны туудукъларыбыз. Эресейни бютеу тарих джолунда аны къраллыгъын джакъларгъа, аталарыбыз бизге аманат этген, биз багъалатхан затланы къорууларгъа керек болгъанбыз. Ол заманла къралгъа онглу аскер башчыланы саугъа этгендиле. Ала боюнларына джууаблылыкъны алыб, джанларын аямай, Ата джуртларын, кеслерини юйлерин, юйдегилерин сакълагъандыла. Эресейчиле батырлары бла ёхтемленедиле, сабийлерибиз гитчеликден ётгюр джердешлерибизни джигитликлерини юслеринден хапарланы эшитиб ёсгендиле.
Байрым (февраль) айны 23-де белгилеучю байрам кюнюбюз бютеу джашауларын Ата джуртха къуллукъ этиуге берген бюгюннгю Джигитлеге сый бериуню кюнюдю. Уллу Ата джурт къазауатны ветеранларыны эмда интернационалист аскерчилерибизни юлгюлю джоллары бла атлай, спецоперациягъа къошулгъанла, эркишилик таныта, Эресейни тамблагъы рахат джашауун джакълайдыла. Къралыбызны Башчысы Владимир Владимирович Путин айтханлай, ашхы адетлени, барыбыз да багъалатхан затланы тёлюден тёлюге кёче келгени – ол Эресейни башхалагъа ушамагъан шартыды. Олду бизге кюч берген, кесибизге баздыргъан, тюзлюгюбюзге, хорламыбызгъа ийнандыргъан.
Ата джуртну къоруулаучу багъалы джердешлерибиз, бу тынгысыз заманда барыгъызгъа да сюек саулукъ, узакъ ёмюр, таукеллик, ышанмакълыкъ теджейбиз. Ашхы муратларыгъыз толсунла, джашауугъуз мелхум болсун!

 

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
АРГУНОВ Мурат.

 
{jcomments}