Къарачай-Черкесияны сабийлери спортну тау лыжа кюрешлерине льготалы тарифле бла юренирге боллукъдула.

Къыш кёзюуде «Архыз» курортну тау джолларында лыжала эмда сноубордла бла учуу, джай кёзюуде да роликледе айланыу, таулагъа ёрлеу дегенча спорт кюрешлеге юретген секция ишин джангыртханды. Анда спортну ол кюрешлерине джыллары 5-ден 13-ге дери болгъан сабийлени юретедиле.
«Бусагъатда спортну тау лыжа кюрешлерине уллула бла бирге сабийле да кёллене барадыла. Акъыл-балыкъ болмагъан балаланы къоркъуулу спорт кюрешлеге чарпыусуз юретир мурат бла былтыр Архызда спорт секция ачылгъан эди. Лыжалада учхан кёзюу башланнганы бла бирге ол да ишин джангыдан башлагъанды. Анда сабийлени юретиу бла сынамлы устала кюрешедиле. Ала кесибизни республикадан сабийлеге дерслени учузуракъ этедиле», - дейди КъЧР-ни туризм бла курортланы хакъындан министри Текеланы Расул.
«ПикЭкспириенс» деген тау лыжа школну устасы Долаланы Мусса айтхандан, юрениуле баш кюнден байрым кюннге дери хар иш кюн сайын заман кюнортадан атлаб 2 сагъатны бардырыладыла. Сабийлени джылларына, лыжалада учаргъа усталыкъларына кёре къауумлагъа юлешиб, юретедиле.
«Архыз» курортну «Кавказ.РФ» деген башчылыкъ этген компаниясы ол секциягъа джюрюген сабийлени чынды джол бла ёрге хакъсыз чыгъарыргъа оноу этгенди. «ПикЭкспириенс» ООО да сабийлеге спорт керекле бла алайына хайырланыргъа къояды. Атала-анала къуру сабийлерин лыжалада учаргъа юретген усталагъа хакъ тёлерге керекдиле. Ол хакъ да джердешлерибизге башхаладан учузуракъ этилгенди.
Секцияны ишини юсюнден толу хапарны 8 (969) 009-55-59, 8 (928) 028-79-99 телефон номерле бла сорургъа эмда дерслеге джазылыргъа боллукъду.

СОЛТАНЛАНЫ З.

 
{jcomments}