Батчаланы Муссаны джашы Альберт ариу халили, оюмлу сёлешген, кимге да игилик излеген тынч, огъурлу адамды. Ол, асыулу шартларын сакълай, къартлыкъгъа да джетди, Аллах мындан ары да кёб джылланы джашаргъа буюрсун.
Ол 1938-чи джыл Огъары Тебердиде туугъанды. Сабийлик кюнлерин киши джуртлада ашыргъанды. Школну бери къайтхандан сора Къарачай шахарда бошаб, анда пединститутну филология факультетинде баш билим алгъанды. Бир джылны Даусуз элде устаз болуб ишлегенин айтмасакъ, ёмюрюн Доммайда ашырыб барады. Ары 1965-чи джыл келиб, джаш тёлюге ингирги школну къурайды, аны директору къуллукъну да баджара орус тил бла литературадан, тарихден дерсле бериб турады. Ол ишлеге ингирде къарагъаны себебли, 1970-чи джылдан башлаб, кюндюз турист комплексге инструктор болуб джарашады. Туристлеге башчы болуб, ол айланмагъан тау сокъмакъ къалмайды. 1985-чи джыл аны тамада инструктор этедиле. Анда 1996-чы джылгъа дери ишлеб, солургъа чыгъады. Ол джамагъат ишлеге тири къошулуб тургъанды, талай кере Доммай посёлок советге депутатха да сайланнганды.
Альберт студент джылларында назмула джазыб башлагъан эди. Студент тенглерине окъуб, ала игиге санасала, редакциягъа ие эди. Аны чыгъармалары «Ленинни байрагъы», «Ленинское знамя», «Коммунизмге джол» деген газетледе, джыйым китаблада басмаланнгандыла.
Алай болса да Батча улуну творчествосун окъуучулагъа багъалы этген, аны атын айтдыргъан башха тилледен кёчюрген чыгъармаларыдыла, айырыб да Омар Хайямны рубаилери. Кёчюрюб институтда окъугъан сагъатында башлагъанды. Ол рубаилени кёчюрюб кёрмеген къарачай джазыучуладан хазна киши къалгъан болмаз. Алай а Батча улу бла Алийланы Исмаилдан къалгъанла бир бёлек тёрттизгинде тохтагъандыла. Альберт а, Омар Хайям джазгъанланы барын да ана тилибизде чыгъарыб, окъуучулагъа теджерге къаст этиб кюреше, бюгюннге джетди. Толусу бла этиб къоялмаса да, 1107 рубаини 1997-чи джыл энчи китаб этиб басмалагъан эди. Къалгъанлары бла да кюрешиб, 1226 рубаиден къуралгъан китабны 2005-чи джыл чыгъарады. Омар Хайям джазгъанланы, аны кесини творчествосуну юсюнден джазылгъанладан да джукъ къоймай, излеб, табыб, джыйыб кюрешеди. Аланы къайсыларында эсе да алгъын кёрмеген рубаилени эслейди, кёчюреди. Бары да 1500 боладыла. Толусу бла басмалар къайгъыгъа киреди. 2015-чи джыл уллу, ариу джарашхан къол джазманы хазырлайды. Аны бизни республикадан Кърал Думаны депутатларыны болушлукълары бла Москвада басмалайдыла.
Россия Федерацияны Джазыучуларыны союзуну  члени Батчаланы Альберт назмулары, хапарлары, башха тилледен кёчюрген чыгъармалары бла энтда бизни къууандыра, сейирсиндире турлугъуна ышаннганыбызны билдире, мындан ары да джетишимле, саулукъ-эсенлик теджейбиз.
 
АППАЛАНЫ Билял.
 
{jcomments}