Калмыков Юрий Хамзатовичге быйыл 85 джыл толлукъ эди.

Ол 1934-чю джыл башил айны 1-де Баталпашинскеде туугъанды. Аны атасы бла анасы устазла болгъандыла.

Школну тауусхандан сора ол Черкесскеде медучилищеде окъугъанды, аны бошаб, фельдшер усталыкъ алыб чыкъгъанды. Андан сора Ленинград шахарда, кърал университетни юрист факультетине киргенди. Аны тауусхандан сора Къарачай-Черкес Республикагъа къайтыб, Хабез районда сюдюню стажёру, артдан да халкъ сюдю болуб ишлегенди.

Билимин ёсдюрюрге излеб, Саратовда юрист институтну аспирантурасында окъугъанды. 1963-чю джыл Юрий Хамзатович кандидат, 1971-чи джыл да доктор диссертацияларын джетишимли джакълаб чыгъады.

Андан сора ол Саратовда юрист институтну граждан кафедрасына тамадалыкъ этеди.

Профессор эмда кафедраны тамадасы болуб 20-дан аслам джыл ишлегенди.

Калмыков илмуда уллу джетишимлеге ие болгъанды – 10 монография бла 200-ге джууукъ илму статьяны авторуду. Аны башчылыгъы бла талай адам кандидат эмда доктор диссертацияларын джакълагъанды. Саратовда ишлеген джылларында граждан праводан эки томлу окъуу китаб аны башчылыгъы бла дуния джарыгъын кёргенди.

Халкъ депутатланы съездинде Юрий Хамзатовични СССР-ни Баш Советине членнге сайлайдыла. Андан сора аны председателни орунбасары къуллукъгъа саладыла. Аны бла да къалмай, Калмыковну СССР-ни Баш Советини закон эмда джорукъ джаны бла ишлеген комитетине председатель этиб саладыла.

Совет Союз чачылгъандан сора ол Эресей Федерацияны Президентинде къуралгъан тинтиу аралыкъда ишлейди, алай бла Эресей Федерацияны Граждан кодексини авторларыны бири болады.

1990-чы джылланы ал сюреминде Юрий Хамзатовични Эресей Федерацияны Юстиция министерствосуна башчы этиб саладыла. Ол кёзюуде Калмыков закон-джорукъ сакълау эмда сюд реформала бла кюрешгенди. Анга юстицияны кърал кенгешчисини класс чынын бередиле, Эресей Федерацияны Къоркъуусузлукъ советини къурамына кийиредиле.

Бу къуллукълада Юрий Хамзатович  1993-чю джыл къыркъар (август) айны 5-ден 1994-чю джыл эндреуюк (декабрь) айны 7-не дери ишлегенди.

Джылы джетиб, солургъа чыкъгъанындан сора да ол политика эмда джамагъат ишлеге тири къошулгъанлай тургъанды. Эресейни Парламентинде депутат болуб Юрий Хамзатович Бойсунмагъан Къралланы Бирлешлигини ишлери бла байламлы комитетни къурамына киргенди. Эресей Федерацияны Президентинде къуралгъан сюд реформа бла байламлы советни члени болуб тургъанды. Эресей Федерацияны Конституциясыны проектин джарашдырыу бла кюрешген ишчи комиссияны къурамына киргенди. Эресей Федерацияны Президентини Конституцион кенгешде келечиси болуб тургъанды.

Кърал дараджада уллу джумуш баджаргъаны ючюн анга «Эресей Федерацияны махтаулу юристи», «Эресей Федерацияны махтаулу илму къуллукъчусу» деген сыйлы атла аталгъандыла.

Юрий Хамзатович Халкъла арасы черкес ассоциацияны президенти эмда къабарты халкъны конгрессини председатели болуб да тургъанды. Ол «Повороты судьбы» деген китабны авторуду.

Юрий Хамзатович Калмыков 1997-чи джыл башил (январь) айны 16-да ауушханды. Аны Къарачай-Черкес Республиканы Абазакт элинде асырагъандыла.

 

МАРАЛЛАНЫ Ина.

 
{jcomments}