Башил (январь) айны 17-де КъЧР-ни Правительствосунда республиканы Башчысыны Информацияны техника джаны бла къоруулауну хакъындан советини кенгеши болгъанды. Аны КъЧР-ни Башчысыны эмда Правительствосуну Администрациясыны тамадасыны биринчи орунбасарыны къуллугъун толтургъан Хубийланы Марат бардыргъанды.

Информацияны техника джаны бла къоруулауну хакъындан советни кенгешине РФ-ны Техника эмда экспорт ишлерине къарагъан федерал къуллугъуну Къыбыла эмда Шимал Кавказ федерал округлагъа джууаблы управлениесини тамадасыны орунбасары Юрий Минников, Байламлылыкъгъа, информацион технологияла бла кёбчюлюк коммуникациялагъа къарагъан федерал къуллукъну ШКФО-да управлениесини КъЧР-де джергили бёлюмюню тамадасы Игорь Хомюк, толтуруучу властны федерал эмда регионал органларыны къуллукъчулары, кеси башларына оноулу джергили органланы келечилери къошулгъан эдиле.
Ала, кърал властны органларыны информацион байлыкъларын техника джаны бла къоруулар мадарланы сюзюб, информацион системала бла хайырланнган заманда хар къуллукъчуну, ведомствону, кеси башына оноулу джергили муниципал къуралышны энчи информациясын «седиретмез» ючюн этилирге керекли ишлени белгилегендиле, былтыр ол джаны бла баджарылгъан джумушланы да эсеблегендиле.
Кенгешни ахырында информацион къоркъуусузлукъну бегитиуню, КъЧР-де экомиканы, илму, илму-техника санагъатланы ёсдюрюуню хакъындан кърал политиканы тыйыншлысыча баджарыр ючюн, толтуруучу властны органлары бла кеси башларына оноулу джергили органла информацияны техника джаны бла къоруулауну бирге къураргъа керек болгъанлары чертилгенди.

(БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}