Черкесск шахарны джаудан азатланнганы бла байламлы республиканы ара шахарында талай мероприятие бардырылгъанды.


Бу ишге Черкесск шахарны мэриясы бла «Авангард» деген джаш тёлюню аскер-патриот иннетде юретиуге джораланнган аралыкъ башламчылыкъ этгендиле.
«Бюгюн Къарачай-Черкесияны джамагъатына магъаналы кюндю. 80 джылны мындан алгъа, 1943-чю джыл башил (январь) айны 17-де, бизни шахарыбыз фашист зорчуладан азатланнганды. Джау Черкесскени беш ай бла джети кюнню джесирлеб тургъанды. Бизни гитче джуртубузну эм къыйын кюнлери болгъандыла ол кюнле. Алай а, совет аскер, джауну хорлаб, къартлагъа, тиширыулагъа, сабийлеге, джакъсыз адамлагъа этилген аманлыкъ ишлени тохтатханды.
Бюгюнлюкде Черкесск кесине илешдирген, ёсюмню джолунда таукел баргъан шахарды. Биз, алгъа къарай, келир заманны сагъышын да эте, бюгюн баджарыллыкъ ишлерибизни къайгъысын кёребиз, сейирлик джерибиз бла эмда урунууну сюйген акъылман бирджуртчуларыбыз бла ёхтемленебиз. Бу ашхылыкъланы бизге джанларын-къанларын аямагъан Джигитлерибиз саугъа этгендиле. Аланы ёлюмсюз батырлыкълары халкъны эсинде джашарыкъды.
Дунияны фашист отну къара джалынындан сакълагъанлагъа, бизге джашауну саугъа этгенлеге ёмюрлюк махтау! Багъалы ветеранларыбызны алларында баш иебиз!» – деб джазгъанды кесини Телеграм-каналында КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид.
Алайды да, ара шахарыбыз азатланнган кюн адамланы эслеринде къалырча Черкесскеде талай иш этилгенди. Аланы барысына да «Авангард» деген джаш тёлюню аскер-патриот иннетде юретиуге джораланнган аралыкъны келечилери, джаш аскерчиле, сохтала тири къошулгъандыла. Айтыргъа, Черкесскеде Хорламны паркында митинг болду. Анга къошулгъанла, оккупацияны кёзюуюнде ёлгенлени эсге тюшюре эмда джигитлик этгенлеге сый бере, гокка хансла салдыла.
- Биз бюгюн, джанларын артха салмай, джерибизни хар атламын джаудан тазалагъанланы эсге тюшюребиз. Аланы этген джигитликлерине, батырлыкъларына, къаджыкъмагъанлыкъларына уллу сый беребиз. Биз Ата джуртубузну къоруулагъан ётгюр адамларыбызны юлгюге тутуб ёсгенбиз, аланы ичлеринде бизни джердешлерибиз да бардыла – ала азатлагъандыла Черкесск шахарны. Насыбха, бюгюннгю джаш тёлю аладан юлгю ала биледи, аланы джюреклеринде патриот сезимлеге орун эркинди, ала туугъан шахарлары Черкесскени эмда дуниягъа белгили онглу Ата джуртубузну тарихи бла ёхтемленедиле, - деди Черкесскени мэри Алексей Баскаев, джыйылгъанланы алларында сёлеше.
Андан сора шахарчыла, сохтала Хорламны паркында къарнаш къабырланы мемориалында «Ёмюрлюк махтауну отуна» гокка хансла салдыла.
Джюреклери разылыкъ сезимлеге бёленнген бюгюннгю тёлюле аскерчилени эмда фашистлени къолларындан ёлгенлени эсгертмелерине гокка хансла салдыла, аланы сыйларын кёрюб, бир такъыйкъагъа шошлукъгъа бёлендиле. Майловну отрядыны ызы бла джыйылгъанла гитче экскурсиягъа да айландыла.
Кюнню экинчи джарымында, Первомайская орамда Уллу Ата джурт къазауатда Хорламны кюнюне багъышлаб, сагъатны къурдула. Ол энди кюн сайын Уллу Хорламгъа ненча кюн къалгъанын кёргюзюб турлукъду.
Алайгъа келгенлени бу ашхы байрам бла алгъышлаб, КъЧР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Дмитрий Бугаев сёлешди.
- Джауну шахардан къыстар ючюн, ётгюр аскерчилерибиз, кече-кюн демей, беш кюнню къазауат этгендиле. Ол адамла халкъгъа, джуртха, халал къуллукъ этгенлери бла миллетни джюрегинде къалгъандыла эмда ёсюб джетген тёлюге юлгюдюле, - деди Дмитрий Юрьевич.
Черкесск шахарны азатланнганыны 80-джыллыгъына аталыб, джыйылгъан джамагъатха концерт программа теджелди. Къарт да, джаш да аскер джырлагъа сюйюб тынгыладыла.
Андан сора шахарчыла эмда къонакъла аскерчи баста бла сыйландыла.

Маралланы Ина.

 
{jcomments}