Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла РФ-ны экономика ёсюмню хакъындан министрини орунбасары Сергей Назаров  2023-чю джыл бизни республикада «Год развития промышленности» деб баямланнганы бла байламлы этиллик ишлени юслеринден оноулашхандыла.

Бу кюнледе Правительствода бардырылгъан кенгешде бизни регионда промышленностха ёсюм алдырыу баш ишлени бири болгъанды.
Ол кенгешге Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, РФ-ны экономика ёсюмню хакъындан министрини орунбасары Сергей Назаров, РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини члени Салпагъарланы Ахмат, республиканы Правительствосуну Председатели Мурат Аргунов дагъыда башха джууаблы къуллукъчула къошулгъандыла.
Ала КъЧР-ни джеринде промышленность парк къурауну юсюнден сёлешгендиле.
Темрезланы Рашид индустриал паркда полиэфирли волокнодан текстиль затла этилликлерин, джюн къумачла эмда джылыу берген материалла бла къурулуш материалла чыгъарыллыкъларын айтханды.
Ол кенгешде «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» деген кърал программагъа КъЧР-ни джамагъатын джылыу эмда суу бла баджарыргъа джараб, регионну ёсюмюне себеблик этерик ишлени асламыракъ къошууну юсюнден да сёлешиннгенди.
Джыйылгъанла КъЧР-ни джеринде инвестицион проектлени толтурууну мадарларын да сюзгендиле. Алайда инвесторлагъа таблыкъла къуралгъанларыны себебинден регионда бюджетден тышында инвестицияла кёбюрек этиле башланнганы да чертилгенди.
Сёз туризм санагъатха джетгенинде, Джангы джылгъы байрам бла байламлы берилген солуу кюнлени эсеблей, Доммай бла Архызда 170 минг турист солугъаны, бютеу озгъан джылны ичинде уа КъЧР-ни тау лыжа курортларына 1,9 мелиуан турист болгъаны айтылгъанды.

 
{jcomments}