Багъалы джердешлерибиз! Къарачай-Черкесияны хурметли джамагъаты!
Джангы 2023-чю джыл джууукълашыб келгени бла алгъышлайбыз! Бютеу юйюр, джууукъ-тенг бирге джыйылыб, бир-бирлерин алгъышлагъан байрам джетгенди.


Къарачай-Черкесияны баш байлыгъы джууукъ кёллю, урунургъа сюйген, таукел, къайгъырыулу, ётгюр халкъы болгъанын айтыучанбыз, мындан ары да айтханлай турлукъбуз. Ата джуртну джашау джолу тюзетилген кёзюуде ата-бабаларыбыз этген джигитликле барыбызгъа да юлгюдюле. Бусагъатдагъы уланла да, аланы джоллары бла бара, Ата джуртубузгъа кертиликлерин кёргюзедиле. Джердешлерибиз, джанларын-къанларын аямай, эресейчи политиканы мийик дараджада джакълагъанлары бла кърал саугъалагъа тыйыншлы боладыла.
Спецоперациягъа къошулуб, чайкъамды этерге излегенледен къралыбызны къоруулагъан джердешлерибизни къайсы бири бла да ёхтемленебиз. Аллай ашхы уланланы ёсдюрген аталагъа-аналагъа минг бюсюреу этебиз. Джердешлерибизни хорлам бла сакълайбыз. Ала аскер къуллукъларын толтургъан кёзюуде юйдегилерин джукъ керекли этмезге сёз беребиз.
Озуб баргъан 2022-чи джыл кёб миллетли республикабызны тарихинде магъаналы болгъанды: Къарачай-Черкесияны 100-джыллыкъ юбилейи белгиленди. Тарих магъаналы байрам бла байламлы бек кёб ашхы иш да этилгенди: талай социал объект хайырланыугъа берилгенди, спорт эмда джарыкълыкъ ишле бардырылгъандыла, ёсюб келген тёлюню билимин ёсдюрюр мадарла этилгендиле.
РФ-ны Президенти Владимир Путин, толтуруучу властны тюрлю-тюрлю дараджалы органларыны келечилери, тюрлю-тюрлю санагъатланы махтаулу къуллукъчулары, сыйлы къартла, башха регионланы хурметли адамлары Къарачай-Черкесияны юбилейине этген алгъышла бары толсунла.
Болум бир кесек табсыз болса да, кетиб баргъан джыл регионал власть джамагъатны джашауун игилендирир мадарла этгенлей, келир заманнга таблыкъла къурагъанлай тургъанды. Къуллугъун, джумушун тыйыншлысыча толтуруб, республиканы ёсюмюне аталгъан ишлеге не аз да юлюш къошхан джердешлерибизге разылыгъыбызны айтабыз. Къарачай-Черкесияны ёсюмню джолу бла барыбыз да бирге элталлыкъбыз.
Власть бла джамагъат бирлешиб башха-башха миллетлени, дин ахлуланы араларында келишиулюкню ёсдюре, джыллары келген джердешлерибизге эс бёле, джаш тёлюге кёлтюргючлюк эте турсакъ, келир заманыбыз ашхы боллугъу хакъды.
Бу байрам кюн хар биринге да ашхылыкъла, ышанмакълыкъ, этген муратларыгъызгъа джетерге таукеллик, юйдегилеригизге рахатлыкъ теджейбиз! 2023-чю джыл барынга да насыб келтирсин!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы 
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели 
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы 
Правительствосуну Председатели 
АРГУНОВ Мурат.
 
{jcomments}