Эндреуюк (декабрь) айны 9-да, Ата джуртну джигитлерини кюнюнде, Украинада баргъан спецоперацияны кёзюуюнде джигитлик этиб ёлген джердешибиз, РФ-ны Джигити, авиацияны генерал-майору, аскер лётчик-снайпер Боташланы Хусейни джашы Къанаматха Черкесскеде эмда Къарачай шахарда эсгертмеле ачылдыла.

Эсигизге салайыкъ: Боташланы Къанамат спецоперациягъа къошулуб, арттотур (апрель) айны 18-ден хычаман (май) айны 22-не дери 35 кере кёкге чыкъгъанды, аланы кёзюуюнде 160 ышанны, 20 бронетехниканы къурутханды. Ахыр кере кёкге чыкъгъан кюнюнде эресейчи бёлеклени бирине болушлукъ кереклисин эшитгенди. Ол тийреде орналгъан украиначы миллетчилени ПВО-лары кючлю болгъанларыны юсюнден хапар алса да, къуршоугъа тюшген аскерчилерибизге болушургъа кереклисин ангылаб, самолётун ала таба айландыргъанды. Юсюне къоргъашын окъ къуюла тургъанлай, джаугъа тобла атханды, бизни аскер бёлек да къуршоудан ычхыныр мадар табханды. Алай а, ол кёзюуде джауну ракетасы Боташ улуну самолётун уруб, кюйдюрюб тюшюреди. Алай бла, генерал-майор Боташланы Къанамат кесини джашаууну багъасы бла талай аскерчибизни джанын къалдырыб, уллу джигитлик этгенди. Аны ючюн 2022-чи джылны никкол (июнь) айыны 1-де РФ-ны Президенти Владимир Путинни 334-чю номерли Указы бла генерал-майор Боташланы Хусейни джашы Къанаматха, ёлгенинден сора, «Эресей Федерацияны Джигити» деген ат аталгъанды.

Къарачай шахарда
Къарачай шахарны ара майданына эсгертмени ачыугъа аталгъан митингге КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини членлери, джорукъ сакълагъан федерал органланы КъЧР-де бёлюмлерини тамадалары, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары, республиканы Правительствосуну къуллукъчулары, шахарланы, районланы администрацияларыны башчылары, джамагъат бирлешликлени келечилери, Боташланы Къанаматны джууукълары бла тенглери, Къарачай-Черкесияда джашагъанла бла къонакъла къошулгъан эдиле.
Митинг башланнганында, сыйлы къарауулну байракъчы къаууму РФ-ны эмда КъЧР-ни кърал байракъларын алыб майданнга кирдиле, андан сора Эресейни эмда республиканы гимнлери согъулдула.
Ызы бла Шимал Кавказны Муслиманларыны бирикдирген аралыгъыны председатели, КъЧР-ни Муслиманларыны дин управлениесини президиумуну тамадасы, муфтий Бердиланы Исмаил хаджи, Боташланы Къанаматны эсгере, дууа этдирди.
Сёз КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидге берилди.
- Сёзсюз да, саулай джашауун авиациягъа атагъан фахмулу лётчик къралыбызны, адамланы эркинликлерин джакълаугъа уллу юлюшюн къошханды. Боташланы Къанамат Ата джуртну керти патриоту болгъаны себебли, къралгъа кючлю эмда уста аскерчиле бек керек кёзюуде бир джанында къалыб кеталмагъанды.
Боташ улу кесини аскер лётчик джолун керти джигитча тамамлагъанды, спецоперация баргъан джерде аскер борчун толтуруб, башха эресейчи аскерчилени джанларын сау къалдыргъанды.
Джигит джердешибизни аты унутулмасын деб кюрешгенлени барысына да джюрек разылыгъымы билдиреме. Ол джигитликни, ётгюрлюкню, адеблиликни юлгюсю эди.
Бу эсгертмеге джюзле бла джашчыкъла келиб, аладан къайсы болса да лётчик усталыкъны сайлаб, Боташланы Къанаматха ушаргъа излеригине ийнанама. Боташ улуну юсюнден айтханыбыз адамланы патриот сезимлерин ёсдюрлюкдю. Бюгюн ачылгъан эсгертме тюрлю-тюрлю джыллада кеслерини ётгюрлюклери, джигитликлери бла къралны эркинлигин эмда тынчлыгъын сакълагъан аскерчилени барысына да сый бериудю, - деб чертгенди Темрезланы Рашид.
Джыйылыуда Украинада баргъан спецоперациягъа къошулгъан Вячеслав Беляев да сёлешди. Ол Боташ улуну этген джигитлиги ёсюб келген джаш тёлюге юлгю болгъанын, эсгертмени магъанасын да чертди.
Джыйылгъан джамагъатны аллында Боташланы Къанаматны джууукъларыны атындан аны туугъан къарнашы РФ-ны Сауутланнган кючлерини запасдагъы полковниги Боташланы Мурадин кёлюне келгенни айтды. Ол эсгертмени салыугъа къошулгъан кърал эмда джамагъат къуллукъчулагъа бюсюреу этиб сёлешди.
- Къанамат гитчелигинден огъуна аскерчи болургъа, Ата джуртун сакъларгъа мурат эте эди. Ол баш аскер окъуу заведениени тауусуб, мийик дараджалы лётчик болгъан эди, саулай джашауун да Эресейге къуллукъ этиуге атагъан эди. Къанамат адебни-намысны кючлю тутхан адам эди, керти патриот эди. Спецоперациягъа къошулгъанында да, Ата джуртну аллында аскер борчун толусу бла толтургъанды. Аскерчи къарнашлыкъны адетлерине кертилей къалыб, аскерчилени кёбюсюн ёлюмден къутхаргъанды… - деди Боташланы Мурадин.
Ызы бла Темрезланы Рашид бла Боташланы Къанаматны къарнашы Марат тёрт метр мийиклиги болгъан эсгертмени ачдыла. Джабыуну ачханларындан сора, генерал формасын орденле джасагъан джигит Къанаматны сыфаты джыйылгъан джамагъатха, джылы салам бергенча, къарай эди. Эсгертмени ачхан кёзюуде Боташ улуну сыйына атаб юч кере шкокдан да атдыла.
Митингге къошулгъанла бир такъыйкъаны шум болуб Боташланы Къанаматны эсгердиле. Андан сора адамла эсгертмеге гокка хансла салдыла.
Чертиб айтханда, Эресейни Джигити Боташланы Къанаматха аталгъан эсгертмени эскизин Къарачай-Черкес кърал университетни профессору, психология илмуланы доктору, сурат салыу кафедраны профессору Тамбийланы Бурхан джарашдыргъанды.

Черкесскеде
Черкесск шахарда Джигитлени аллеясында эсгертмени ачыугъа аталгъан джыйылыугъа да иги кесек адам къошулгъан эди. Аланы арасында КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Мурат Аргунов, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председателини биринчи орунбасары Смаккуланы Дагир, РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини Къарачай-Черкесиядан сенатору Крым Казаноков, джорукъ сакълагъан органланы къуллукъчулары, джамагъат бирлешликлени келечилери дагъыда башхала бар эдиле.
«Черкесскеде, Джигитлени аллеясында, джердешибиз Боташланы Къанаматны аты ёмюрлюкге къалырча этилгенди. Аны джигитлиги бютеу Эресейде, аны тышында да белгили болгъанды. Батыр, ётгюр Къанаматны аты миллетни эсинде, къралыбызны тарихинде сакъланныкъды. Джигитни аты ёлюмсюздю», - деб джазгъанды КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Телеграм-каналында.
Джыйылыуда КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Мурат Аргунов сёлешди.
- Боташланы Къанаматны таныгъанла айтхандан, ол берген антына кертилей къалгъан, ишин бет джарыкълы баджаргъан, ётгюр джашланы бири эди. Сёзсюз да, аны ол шартлары, таза иннети къуршоугъа тюшген аскерчилеге, сагъыш-зат эте турмай, болушургъа чакъыргъандыла. Боташ улу аскер борчун толтуруб, кесини джашаууну багъасы бла талай аскерчини джанын къалдыргъанды, - деб чертгенди Мурат Аргунов.
Черкесск шахарны мэри Алексей Баскаев айтхандан, Боташланы Къанамат кёргюзген джигитлик джашауларын аскер къуллукъ бла байламлы этерге излеген джаш адамлагъа юлгю боллукъду.
Эсгертме ачылгъандан сора митингге къошулгъанла анга гокка хансла салдыла.

САЛПАГЪАРЛАНЫ Умар.

 
{jcomments}