Быйыл абыстол (ноябрь) айны 18-де Зеленчукде И. А. Овчаренко атлы 4-чю номерли школну 8-чи – 11-чи классларыны сохталарын «Джаш аскерчиле» Бютеуэресей сабий-джаш тёлю аскер-патриот джамагъат къозгъалыугъа къууанч халда алыу болду.


Анда Зеленчук эмда Уруп районлада аскер комиссарны орунбасары капитан Евгений Никиташенко, «Джаш аскерчиле» джамагъат къозгъалыуну район бёлюмюню тамадасыны орунбасары Светлана Саркисова, ич ишлени Зеленчук районда ветеранларыны советини эмда джамагъат советини тамадасы милицияны майору Батчаланы Мухат болдула.
Сохталаны аллында И. А. Овчаренко атлы 4-чю школну директору Галина Яковлева сёлешди.
- Сиз, багъалы сабийле, бюгюн «Джаш аскерчиле» Бютеуэресей сабий-джаш тёлю аскер-патриот джамагъат къозгъалыуну къурамына кирликсиз. Ол затны сизни джашауугъузда магъанасы уллуду. Ата джуртха сюймеклигигизни иги окъугъаныгъыз бла билдирирге боллукъсуз. Бизни къралыбызгъа билимли, тюз иннетли адамла керекдиле. Сизничала бла ёхтемленеди бизни школубуз. Мындан ары да кёб иги зат бла атыгъызны айтдырлыгъыгъызгъа ийнанама, - деди Галина Михайловна.
Андан сора сабийле, ант этиб, «Джаш аскерчилени» тизимлерине кирдиле. Ала джуртларына керти болургъа, къоруулай билирге, артха турмазгъа, керек кюнде ётгюрлюк, джигитлик танытыргъа, тюзлюкню джолу бла барыргъа, тыйгъычладан ётерге, не джаны бла да юлгюлю болургъа ант этдиле. Джыйылгъан миллет алагъа къараб къууаннганын билдириб турду.
- Сиз бюгюн этген антыгъызны ёмюрде да унутурукъ тюлсюз. Бюгюн кюн сизни джашауугъузда эм магъаналыланы бири болгъанлай къаллыкъды. Сиз Эресей къралыбызны керти патриотларысыз, аны къоркъуусузлугъун, бай тарихин, маданиятын эмда тин байлыгъын, ашхы адетлерин тыйыншлы сакълай биллигигизге толу ийнанама. Джолугъуз ачыкъ эмда кенг болсун, джаш аскерчини атын сый эмда махтау бла джюрютюгюз. Окъууда, джашауда да юлгюлю болугъуз, - деди Батчаланы Мухат, сохталаны алларында сёлеше.
Андан сора Зеленчук районда «Джаш аскерчиле» къозгъалыуну бёлюмюню тамадасыны орунбасары Светлана Саркисова сабийлени хар бирине аскер-патриот къозгъалыуну знагын берди.
Сабийле кеслерин мындан ары джууаблы джюрютюрюклерине, ала бу уллу ашхы ишге учуннганларына ишек да джокъ эди.
- Мен къралымы бек сюеме, аны ючюн киргенме «Джаш аскерчиле» къозгъалыуну тизгинлерине. Келир заман джарыкъ эмда ашхы боллугъуна ийнанама. Бизничаладыла сюйген къралыбызны кючлю, деменгили этерикле да. Мен, баш билим алыб, джуртума хайырымы тийирирге ашыгъама, - деди 11-чи классны сохтасы Регина Хилько.
Сёзсюз да, «Джаш аскерчиле» Бютеуэресей сабий-джаш тёлю аскер-патриот къозгъалыуну тизгинлерине киргенле иги окъургъа, кеслерин ариу джюрютюрге, неде да алчы болургъа тырмашырыкъларына сёз джокъду. Ала окъууда, спортда, джамагъат джашауда да биринчи болургъа учуннукъдула эмда, келир заманда Эресей къралыбызны тыйыншлы адамлары болуб, дунияда тынчлыкъны, рахатлыкъны сакъларгъа кючлерин саллыкъдыла.

ТАРИЭЛЬ Дина.

 
{jcomments}