Абыстол (ноябрь) айны 17-де, Черкесскени Джарыкълыкъ къаласында, басма эмда электрон СМИ-лени журналистлерини арасында бардырылыучу терроризм бла экстремизмни профилактикасына аталгъан эм иги материалланы республикан конкурсунда хорламлы болгъанланы саугъаладыла.


Къууанч джыйылыугъа республикан газетлени, телевидениени, радиону, электрон СМИ-лени къуллукъчулары дагъыда башхала келген эдиле. Джыйылгъанланы алларында КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министри Альберт Кумуков сёлешди. Ол конкурсну магъаналылыгъын чертди, хорламгъа тыйыншлы болгъан журналистлени джылы алгъышлады.
- Биз бу конкурсну бардыргъанлы иги кесек заман болады. Джылдан джылгъа конкурсха къошулгъанланы саны ёсюб баргъанын, материалланы иги джазылгъанларын чертерге тыйыншлыды. Багъалы журналистле, терроризм бла экстремизмни профилактикасына атаб бардыргъан ишигиз, учунмакълыгъыгъыз ючюн разылыгъымы билдиреме. Сизни ишигиз бла кёб зат байламлыды, биз сизге ышанабыз. Чертиб айтханда, министерство ол джаны бла быйыл 70-ге джууукъ иш бардыргъанды. Сизни энтда бир кере хорламыгъыз бла алгъышлайма, ишигизде джетишимле теджейме, - деди министр.
Ызы бла сёз Эресейни Журналистлерини союзуну Къарачай-Черкесияда регионал бёлюмюню председатели Увжук Тхагапсовгъа берилди.
- РФ-ны Журналистлерини союзуну регионал бёлюмюню правлениесини атындан конкурсда хорлагъанланы барысын да таза джюрекден алгъышлайма. Журналист керекли информация джыйыб, адамланы шагъырей этген бла къалмай, джамагъат оюмну къурайды. Терроризм бла экстремизмни профилактикасына бюгюнлюкде уллу эс бёлюнеди. Ол джаны бла бизни журналистле кёб иш баджарадыла. Барынга да уллу джетишимле, ашхылыкъла теджейме, - деди Увжук Тхагапсов.
Андан сора КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министри Альберт Кумуков конкурсда хорлагъан журналистлеге дипломла бла ачха ёчле берди.

Алчыла талай номинацияда белгиленнгендиле. Алайды да, терроризм бла экстремизмни профилактикасына аталгъан материаллары бла «Эм иги телевизион сюжет» деген номинацияда «Къарачай-Черкесия» ГТРК-ны журналисти Рабият Кокова, «Телевидениеде эм иги публицистика материал» деген номинацияда «Архыз 24» телеканалны журналисти Эрнест Чуков, «Телевидениеде эм иги интервью» деген номинацияда «Архыз 24» телеканалны журналисти Екатерина Иванова, «Эм иги оператор иш. Репортаж. Автор проект» деген номинацияда «Архыз 24» телеканалда монтажны оператору Дарья Устименко, «Эм иги радио сюжет» деген номинацияда «КЧР-FM» радиостанцияны баш редактору Анна Дзадзамия, «Абаза тилде джазылгъан эм иги газет публикация» деген номинацияда «Абазашта» газетни баш редакторуну орунбасары Руслан Клычев, «Къарачай тилде джазылгъан эм иги газет публикация» деген номинацияда «Къарачай» газетни баш редакторуну орунбасары Хубийланы Фатима, «Ногъай тилде джазылгъан эм иги газет публикация» деген номинацияда «Ногъай давысы» газетни маданият бёлюмюню редактору Раиса Найманова, «Орус тилде джазылгъан эм иги газет публикация» деген номинацияда «День республики» газетни бёлюмюню редактору Людмила Осадчая, «Черкес тилде джазылгъан эм иги газет публикация» деген номинацияда «Черкес хэку» газетни бёлюмюню редактору Ира Туаршева, «Эм иги интернет публикация» деген номинацияда «Къарачай-Черкесия» РИА-ны корреспонденти Биджиланы Эльдар, «Штатны тышында авторланы эм иги публикациялары» деген номинацияда «Абазашта» газетде басмаланнган статьясы бла Гашамида Кужева, «Лучший материал по профилактике деструктивного социального поведения в медиапространстве» деген номинацияда «Архыз 24» телеканалны информацион бериулерини баш редактору Алексей Ковтун алчы оруннга тыйыншлы болдула.
Къууанч джыйылыуну аягъында республиканы белгили артистлери концерт кёргюздюле.

САЛПАГЪАРЛАНЫ Умар.

 
{jcomments}