Аллы 1-чи бетдеди.

Текеланы Расул айтхандан, ол капсула Уллу Кавказда джашагъан миллетлени кёб джылланы узагъына сакъланнган шохлукъларыны, бирикмекликлерини белгиси болгъанды.
Фестивалны тамалында Къарачай-Черкесияда биринчи кере «Большие огненные игры» деген кулинар эришиуле да къуралгъан эдиле.
Къарачай-Черкесияны Башчысыны кубогу бла «КуНаК – 2022» деген сыйлы ат ючюн бардырылгъан эришиулеге Эресейни джер-джеринден 10 команда къошулгъан эди. Ала кеслерини башхалагъа ушамагъан хантларын хазырлагъан кёзюуде Шимал Кавказны белгили артистлери джыйылгъанлагъа кёз ачдыра эдиле.
«КуНаК – 2022» деген сыйлы атха ие болургъа излегенлени усталыкъларын сюзген жюрини къурамына Эресейни шапаларыны миллет бирлешлигини (НАК) президенти Анна Жукова, World Association of Chefs Societes (WACs)-ну халкъла арасы дараджалы сюдюсю, НАК-ны правлениесини члени Денис Перевоз, Эресейде кавказ къонакъбайлыкъны келечиси, Шимал Кавказны шапаларыны миллет бирлешлигини президенти, «Аутентичная Кухня Кавказа» деген проектни къурагъан Бисо Чеченов, International WorldChefs категориялы сюдю Алла Мишина дагъыда башхала кирген эдиле.
Ала, болгъан шапалада миллет хантлагъа тамам уста болгъанлары амалтын, аладан эм игини бир кесек джунчуб сайлагъанларын да черте, Къарачай-Черкесияны Башчысыны кубогу бла «КуНаК – 2022» деген сыйлы атха Урал федерал округну келечилерин Максим Тупицын бла Ахмед Ахуновну тыйыншлы кёргенлерин айтхан эдиле. Ала «Аллюр» деген пансионатны шапаларыдыла.
Эришиуледе экинчи орунну Къабарты-Малкъар Республиканы келечилери алгъан эдиле. Ючюнчю орун да Архызда «Трамплин» деген ресторанны эмда джарыкълыкъ комплексни шапаларына джетген эди.
Къараучула уа кеслерини ёчлерин Терк Башчы Тегейни командасына берген эдиле.
«Махтаулу Джуртубузну – Къарачай-Черкесияны - 100-джыллыгъын джарыкъ белгилер мурат бла Кавказны бютеу регионларындан да къонакъла чакъыргъан эдик. Байрамыбыз къарнаш, хоншу миллетле бла ашхы ётдю. Миллет хантланы быллай уллу фестивалы биринчи кере бардырылды. Башха-башха миллетлени келечилери бир-бирлерини маданиятларындан хапарлы болуб чачылдыла», - деген эди КъЧР-ни туризмини эмда курортларыны хакъындан министри Текеланы Расул.
Эки кюнню баргъан фестиваль аламат концерт программа эмда уллу салют бла тамамланнган эди.

БАЙРАМКЪУЛЛАНЫ Зульфия.

 
{jcomments}