Озгъан солуу кюнледе Къарачай-Черкесияны ара шахарында «Джашил айрымкан» деген паркда каказ миллетлени хантлары бла кёбчюлюкню шагъырей этерге джораланнган «КуНаК-2022» деген халкъла арасы фестиваль бардырылгъанды.

Ол фестивалны республиканы Туризмини эмда курортларыны хакъындан министерствосу Къарачай-Черкесияны 100-джыллыкъ юбилейине атаб къургъан эди.
Анга къонакъбайлыкъ этген джердешлерибиз бла бирге Азербайджандан, Армениядан, Дагъыстандан, Ингушетиядан, Адыгеядан, Терк Башы Тегейден, Чеченден, Уралдан, Къабарты-Малкъардан, Ставрополь крайдан къонакъла да къошулгъан эдиле. Алайды да, миллет хантлагъа уста шапала бла ала биширген ушхууурланы татыуларын кёрюрге излегенлени саны 25 мингнге джете кетген эди.
Къонакълагъа КъЧР-ни Башчысыны атындан хош келди айта, Правительствосуну Председателини орнубасары Сюйюнчланы Марат: «Къарачай-Черкесия кавказ миллетлени шох юйюрюдю. Не гынтдылы турист да бу регионда кеси ушатхан миллет маданиятха тюртюлмей къаллыкъ тюлдю.
«КуНаК-2022» деген халкъла арасы фестиваль Уллу Кавказда келишиулюкню ёсдюрюрге джарарыгъы хакъды», - деген эди.
«Джашил айрымканда» хар регионну келечилери, миллет арбазларын джарашдырыб, алагъа къайтхан къонакъланы кеслерини маданиятлары бла шагъырей эте, татымлы хантла бла сыйлай эдиле.
Фестивалны ал кюнюнде Къарачай-Черкесияны 100-джыллыкъ юбилейине аталыб, къонакълагъа 100 литр окрошка, 100 килограмм палау, 100 литр либжа, 100 килограмм бышлакъ биширген, 100 къарачай-малкъар хычын, 100 литр ногъай шай, къудору, принч, къатдырылгъан гырджынчыкъла къошулгъан 100 литр адыгей шорпа дагъыда башха ушхууурла теджелген эдиле. Къонакъла да ол хантланы балсытыб къаба эдиле.
«Фестивалгъа къошулгъаныма бек къууанама. Быллай исси кюн быллай бир адам паркга джыйылгъанын биринчи кере кёреме. Къонакъла да, джердешлерибиз да кавказ миллетлени ушхууурларын джаратыб ашагъанлары танылады», - дейди къонакъбайлыкъ этгенлени бири Умарланы Хыйса.
Фестивалны ал кёзюуюнде «Готовьте с нами, готовьте сами!» деген чакъырыу бла белгиленнген джерде белгили шапаланы мастер-классларына да къарай, миллет ушхууурлагъа кеслерини усталыкъларын сынаб кёргенле да бар эдиле.
«Фестиваль аламат къуралгъанды. Къарачай-Черкесияны джууукъ кёллю джамагъаты бизге бек джылы тюбеди. Мында заманыбызны эсде къалырча зауукълу ётдюрдюк. Быллай ишле энтда да къуралсала, сюйюб къошуллукъбуз», - дей эди Ингушетиядан келген шапа Альхигова Кулсум.
Кавказны татымлы миллет хантлары унутулуб къалмасынла дегенден, аланы къалай этилгенлери джазылгъан къагъытны заман къатылмазлыкъ капсулада 50 джылдан джетерик тёлюлеге деб, асырадыла. Ол тарих магъаналы сыйлы джумушну РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини болушчусу Сергей Никитин, КъЧР-ни Правительствосуну Председателини орнубасары Сюйюнчланы Марат эмда КъЧР-ни туризмини эмда курортларыны хакъындан министри Текеланы Расул этдиле.

Аллы 1-чи бетдеди.

Текеланы Расул айтхандан, ол капсула Уллу Кавказда джашагъан миллетлени кёб джылланы узагъына сакъланнган шохлукъларыны, бирикмекликлерини белгиси болгъанды.
Фестивалны тамалында Къарачай-Черкесияда биринчи кере «Большие огненные игры» деген кулинар эришиуле да къуралгъан эдиле.
Къарачай-Черкесияны Башчысыны кубогу бла «КуНаК – 2022» деген сыйлы ат ючюн бардырылгъан эришиулеге Эресейни джер-джеринден 10 команда къошулгъан эди. Ала кеслерини башхалагъа ушамагъан хантларын хазырлагъан кёзюуде Шимал Кавказны белгили артистлери джыйылгъанлагъа кёз ачдыра эдиле.
«КуНаК – 2022» деген сыйлы атха ие болургъа излегенлени усталыкъларын сюзген жюрини къурамына Эресейни шапаларыны миллет бирлешлигини (НАК) президенти Анна Жукова, World Association of Chefs Societes (WACs)-ну халкъла арасы дараджалы сюдюсю, НАК-ны правлениесини члени Денис Перевоз, Эресейде кавказ къонакъбайлыкъны келечиси, Шимал Кавказны шапаларыны миллет бирлешлигини президенти, «Аутентичная Кухня Кавказа» деген проектни къурагъан Бисо Чеченов, International WorldChefs категориялы сюдю Алла Мишина дагъыда башхала кирген эдиле.
Ала, болгъан шапалада миллет хантлагъа тамам уста болгъанлары амалтын, аладан эм игини бир кесек джунчуб сайлагъанларын да черте, Къарачай-Черкесияны Башчысыны кубогу бла «КуНаК – 2022» деген сыйлы атха Урал федерал округну келечилерин Максим Тупицын бла Ахмед Ахуновну тыйыншлы кёргенлерин айтхан эдиле. Ала «Аллюр» деген пансионатны шапаларыдыла.
Эришиуледе экинчи орунну Къабарты-Малкъар Республиканы келечилери алгъан эдиле. Ючюнчю орун да Архызда «Трамплин» деген ресторанны эмда джарыкълыкъ комплексни шапаларына джетген эди.
Къараучула уа кеслерини ёчлерин Терк Башчы Тегейни командасына берген эдиле.
«Махтаулу Джуртубузну – Къарачай-Черкесияны - 100-джыллыгъын джарыкъ белгилер мурат бла Кавказны бютеу регионларындан да къонакъла чакъыргъан эдик. Байрамыбыз къарнаш, хоншу миллетле бла ашхы ётдю. Миллет хантланы быллай уллу фестивалы биринчи кере бардырылды. Башха-башха миллетлени келечилери бир-бирлерини маданиятларындан хапарлы болуб чачылдыла», - деген эди КъЧР-ни туризмини эмда курортларыны хакъындан министри Текеланы Расул.
Эки кюнню баргъан фестиваль аламат концерт программа эмда уллу салют бла тамамланнган эди.

БАЙРАМКЪУЛЛАНЫ Зульфия.

 
{jcomments}