Къыркъар (август) айны 1-де Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид миллет проектлени толтуруугъа аталгъан кенгеш бардыргъанды.

Ол кенгешде Къарачай-Черкесияны Правительствосуну членлери Башчыгъа республикада миллет проектле къалай толтурулгъанларыны юсюнден хапар бергендиле. Алайда быйылны ал джарымында бизни регионда баджарылгъан ишле сюзюлгендиле.
Кенгешде айтылгъаннга кёре, Къарачай-Черкес Республика 12 миллет проектни тамалында къуралгъан 45 федерал проектге къошулгъанды.
Аны себебинден, Къарачай-Черкесияны 100-джыллыкъ юбилейи белгиленнген джыл къурулуш, ремонт, джангыртыу ишле тюрлю-тюрлю 125 объектде бардырыла турадыла.
Аллай бир иш да билим бериу, маданият, социал аны кибик башха санагъатланы айнытыугъа аталгъанды. Министрлени хар бири аладан кеси джууаблы ишле не заманнга баджарыллыкъларын айтханды.
Ала айтханнга кёре, хар иш да планда белгиленнген болджалына баджарыллыкъды.
Темрезланы Рашид, хар джангы объектде джангы иш орунла ачыллыкъларын черте, социал магъаналы объектлени битдириуге айырыб эс бёлюрге кереклисин къаты айтханды.
«Джангы объектледе 100-ле бла иш орунла ачыллыкъдыла. Саулукъ сакълау, билим бериу, маданият объектлени къурулушлары бла бирге алада ишлерик кадрланы хазырлаугъа да эс бёлюрге керекди», - дегенди Башчы.
КъЧР-ни экономика ёсюмюню хакъындан министри Алий Накохов ол джаны бла планны къалай толтурулгъаныны юсюнден айта, 6 айгъа чыгъарылгъан эсебледен джыйылгъанланы хапарлы этгенди.
Башчы къралыбызгъа санкцияла салыннган кёзюуде бизни баш борчубуз не байлыгъыбызны да тыйыншлысыча хайырландыра, табышлылыкъ бла кюрешгенлеге эмда эл мюлкге кёлтюргючлюк этиб, экономиканы не джаны бла да ёсдюрюу болгъанын чертгенди.
Башчы айтхандан, алгъыннгыланы сакълагъан бла къалмай, джангы иш орунла ачар мадарла да этерге керекди.
«Ол джаны бла федерал, регионал планла салыннгандыла. Аладан таймай ишлерге керекди», - дегенди ол.
Кенгешни ахырында КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид миллет проектлени толтуруугъа, республиканы социал-экономикасында тюрлениулеге айрыб эс бёлюб турургъа КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Мурат Аргуновну джууаблы этгенди.

 
{jcomments}