Никкол (июнь) айны 21-де Черкесск шахарны Орджоникидзе атлы орамында орналгъан 22-чи номерли мекямда, шахарны клиника больницасына Чкалов атлы орамдан кирген джерде, кемизли эмда бир кёзюуде джаралы болуб, санларын эркин джюрютелмеген адамлагъа реабилитацияларын бардырыргъа джарарыкъ техника кереклени хайырланыугъа берген пункт ачылгъанды.

Джангы саулукъ сакълау объектни ачылгъанына аталгъан къууанчха КъЧР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Гербекланы Ирина, «Бирикген Эресей» политика партияны КъЧР-де регионал бёлюмюню толтуруучу комитетини тамадасы Руслан Джамбаев, КъЧР-ни урунуу бла социал ёсюмню хакъындан министрини биринчи орунбасары Мадина Шаева, Черкесск шахарны клиника больницасыны баш врачы Альбина Асланукова дагъыда башхала къошулгъан эдиле.
Гербекланы Ирина, джыйылгъанлагъа хошкелди айта, ол объект КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни бизни республикада «Кемизлилени джылы» деб баямланнган джылгъа белгилеген планыны тамалында къурала тургъанын чертиб сёлешген эди.
«Быйыл, сау джылны, кемизли адамлагъа таблыкъла къурагъанлай барлыкъбыз. Алагъа джараулу техника кереклени хайырланыугъа берген пунктну Черкесск шахарны ара больницасында, адамлагъа барыргъа таб джерде болсун деб, ачханбыз. Энтда да бир быллай пункт къартлыкъгъа джетиб, къарар адамлары болмагъан адамлагъа джораланнган юйде-интернатда ачар муратлыбыз», - дегенди вице-премьер.
Джыйылыуда сёз берилген кърал къуллукъчула айтхандан, ол пунктну ачаргъа «Бирикген Эресей» политика партияны КъЧР-де регионал бёлюмю бла КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары кёлтюргючлюк этгендиле.
Адетдеча, джангы объектни къабакъ эшиклерине къысылгъан къызыл тасмачыкъ кесилгенден сора, КъЧР-ни джамагъатыны социал джумушларына къарагъан аралыкъны директору Нурби Чуков бла ол пунктда ишлерик адамла джангы объектни ичинде хар нени джыйылгъанлагъа кёргюзюб чыкъдыла.
Ала джангы объектни ишини юсюнден хапар айтхан кёзюуде, аны хапарын эшитиб, биринчи «къонакъ» - Корниенко Валентина Николаевна – келди. Ол джол чарпыуда джаралы болгъанлы гулош таякъсыз джюрюелмегенин, кесини таягъы аман болгъанын, джергили медтехника тюкенледе кесине келишгенни табмагъанын айтыб, хайырланыугъа гулоч таякъ алды.
В. Корниенко, бир къауум керекле табылмагъанларын, табылсала да, башларын кючден кечиндирген ауруулу адамлагъа аланы сатыб алгъан ауур тийгенин черте, Черкесск шахарда кемизли адамлагъа реабилитацияларын бардырыргъа джарарыкъ техника кереклени хайырланыугъа берген пункт ачылгъанына бек къууаннганын айтды.
Уллу Ата джурт къазауатны ветеранлары, кемизли сабийлери болгъан юйдегиле, кемизлиле, акъыл-балыкъ болмагъанла, юйдегилерине тюшген хайырдан хар адам башына белгиленнген джашау кечинмекни ёлчемини 1,5 чакълы бир джетмегенле, Валентинача, барыб, кесамат къагъытха къол салыб, ол пунктдан кресло-коляска, ходунок, гулоч таякъ, ингалятор, таномерт дагъыда башха, реабилитация этерге джарарыкъ техника кереклени 3 айны хакъсыз хайырланыргъа алаллыкъдыла. Алгъан техника кереги белгиленнген болджалдан сора да керек болса, ол адам аны юсю бла джарашдыргъан кесамат къагъытын джангыртыргъа керекди.
Кемизли адамлагъа реабилитацияларын бардырыргъа джарарыкъ техника кереклени хайырланыугъа берген пунктну къуллукъчулары башхалагъа да болушурукъдула. Тегаран, ол тизимге кирмеген джердешлерибиз, кеслерине джарарыкъ техника керекле бла хайырланнганлары ючюн, хакъ тёлерге керек боллукъдула. Алагъа бир керекни хайырландыргъан хар кюнлерине 23-24 сом чыгъарыкъды.
Кемизли адамлагъа реабилитацияларын бардырыргъа джарарыкъ техника кереклени хайырланыугъа берген пункт хар иш кюн сайын эртденбла 9.30 сагъатдан 16 сагъатха дери ишлерикди.
Андан джукъ алыргъа излеген адам кесине джараулу техника керек болгъаны бла къалгъанын пунктха баргъынчы 8 (8782) 22-02-05 телефон номер бла соруб билирге боллукъду.

БАЙРАМКЪУЛЛАНЫ Зульфия.

 
{jcomments}