А ты дуниягъа айтылгъан батыр кёллю лётчик, Эресей Федерацияны Джигити Боташланы Къанаматха аталыб мындан алда республикан кърал миллет библиотекада эсгериу ингир болду.


Библиотеканы къуллукъчулары, директор Хапчаланы Салыхны башчылыгъы бла, ол ингирни хазырлай, къысха заманны ичине талай джумуш этгендиле: Къанаматны юсюнден табылгъан материалланы джыйыб, «Герой России – сын Карачаево-Черкесии» деген ат бла китабчыкъ чыгъаргъандыла, суратладан, газет публикацияладан къуралгъан «Полёт в бесмертие» деген кёрмюч джарашдыргъандыла, республиканы махтаулу адамларыны юслеринден библиотека кеси чыгъаргъан «Достойные славы» деген китабха джигит генералыбызны да къошхандыла.
Ол кюн библиотеканы уллу залына кёб адам джыйылгъан эди: джууаблы къуллукъчула, журналистле, окъугъан джаш тёлю, Боташланы Къанаматны таныгъан, билген адамла. Къуру кесини ахлуларындан 20-гъа джууукъ адам келген эдиле.
Джыйылыуну ача, Хапчаланы Салых башында сагъынылгъан китабла бла, ол кюннге деб къуралгъан кёрмюч бла джыйылгъанланы шагъырей этди, джигит лётчикни джашау джолундан къысха хапар айта, аллай адамла миллетибизни, республикабызны, къралыбызны да махтауу болгъанларын чертиб сёлешди.
Библиотеканы универсал фондларыны залыны тамадасы Гогуйланы Соня Боташ улуну асыл шартларыны, уллу адамлыгъыны юслеринден айта, миллетин керти сюйгенин, аны джигитлиги бла, джигерлиги бла ёхтемлениб джюрюгенин айырыб черте, юлгю келтирди. Санкт-Петербургда къарачай диаспора бардыргъан джамагъат ишлеге тири къошулургъа да заман таба эди ол. Биригиб, бирлешиб, анда джашагъан къарачай джашла бла къызла Ленинград ючюн баргъан урушлагъа къошулгъан джердешлерибизге эсгертме салдыргъандыла. Сау болсунла сенаторларыбыз Салпагъарланы Ахмат бла Казаноков Крым, ол ишде ачха бла болушхандыла. Ленинградны къуршоуун «юзюб» Совет аскерле бир-бирлерине къошулгъан «Невский пятачок» деген джерде ол эсгертмеге бизни республикадан 39 адамны аты, тукъуму джазылыбды да, аланы 22-си къарачайлыладыла. Ленинград ючюн баргъан урушха, шахар къуршоуда тургъан заманда аны ичинде болгъан джигитлик ишлеге Къарачай-Черкесиядан бютеулей да 800 адам къошулгъанды. Эсгертмени ачхан кюн, былтыр никкол (июнь) айны 17-де, республикадан Парламентни Председатели Иванов Александрны башчылыгъы бла делегация баргъан эди. Юсюнде аскер кийими бла авиацияны генерал-майору Боташланы Къанамат да анда эди. Сёз берилгенинде, бир таб сёлешген эди. «Ёсюб келген джаш тёлюню, энди тууарыкъланы да дуния бары багъалатхан адам шартланы, инсанлыкъ борчланы сакълай билирча ол халда юретирге керекбиз. Ол затланы аланы къанларына сингдирирге бизни борчубузду», - деб айтхан эди ол.
Библиотекада джыйылыуда директорну орунбасары Мамхягова Мая, методика бёлюмню тамадасы Мамхягова Лидия ол оюмну джакълай, Къанаматча адамла къуру бир миллетни тюл, бютеу республиканы, къралны да махтауудула, аланы джашауларын юлгюге тутуб джаш тёлюню алай юретелсек, тамбласында, джетген кюнде, ала къанат боллукъдула. Ол ангыны кенг джайыу бизни, библиотека къуллукъчуланы, баш борчларыбызны бириди, дегенни айтыб сёлешген эдиле.
Эсгериу ингирни ахырында генералны ахлуларыны атларындан аны къарнашы Мурадин, джыйылгъанлагъа разылыгъын билдире, Къанаматны джашауундан, урунуу джолундан къысха хапар айтды. «Джашауда тыйыншлы орун табхан, атын сый бла айтдыргъан тынч тюлдю. «Барды, окъуду, генерал болду» деб айтыб къойгъанча тюлдю. Ол дараджагъа джетер ючюн Къанамат школ джылларындан башлаб, къаджыкъмай кюрешгенди. Сабийликден огъуна аны джюреги мийикликге, кёкге учунуб эди да, аскер лётчиклени окъутхан училищеге тюшюб, аны айырмагъа бошаб, генерал-майор чыннга дери ёсгенди. Джуртуна, халкъына сюймеклиги уллу эди, къралына керти эди. Аны бютеу джашауу да джигитлик эди», - деди ол.
Мурадинни кесине аскер усталыкъ сайларгъа, аны джолу бла барыргъа да Къанамат кёл берген эди, болушхан эди. Ол Балтика флотну ПВО-суну штабыны тамадасы болуб тургъан, полковник чында отставкагъа кетген адам аскерчиликни къыйын, алай а сыйлы джолун, къарнашлыкъ билекни кючюн кимден да иги биледи.

ЁЗДЕНЛАНЫ Якъуб.

 
{jcomments}