Хурметли джердешле!
Уллу Ата джурт къазауат башланнган кюнден бери 81 джыл кетди. Ол онла бла мелиуанланы джашауларын юзгенди, хар юйдегиге къыйынлыкъ келтиргенди, шахарланы, эллени чачханды, ойгъанды.


Бюгюн – Эсгериуню эмда бушууну кюнюнде – биз уллу халкъыбызны этген джигитлигин энтда эсге тюшюребиз. Уруш тюзде ёлген хар бир фронтовик, концлагерде азаб чекген хар бир тутмакъ, Ленинград блокадада ёлген хар бир адам джангы тёлюлени эслеринде турургъа керекдиле. Эсибиз тургъан къадарда кючюбюз таркъайырыкъ тюлдю. Ёмюрю да алай болуб келгенди.
Бизни кърал «мор эминаны» къаушатханды, тюзлюк хорлагъанды. Амма, ай медет, фашизмни, миллетчиликни джайыб кюрешген идеологиядан дуния алкъын къутулмагъанды. Кёб къыйын салыныб къуралгъан рахатлыкъны учузландырыргъа, тарих тюзлюкню терсине бурургъа хоншу къраллада къаллай дыгалас этгенлерине биз бюгюн шагъатбыз. Ол тюзлюкню биз мындан ары да джакъларыкъбыз, сабийлерибизни тамблагъы рахат джашаулары ючюн, Уллу Ата джурт къазауатда ёлгенлени сыйлары ючюн.
Эсгериуню эмда бушууну кюнюнде Къарачай-Черкесияны Хорламгъа юлюш къошхан адамларына сый беребиз. 15 мингден аслам джердешибиз орденле, медалла бла саугъаланнгандыла, 37 адамыбыз «Совет Союзну Джигити», «Эресей Федерацияны Джигити» деген сыйлы атлагъа тыйыншлы болгъандыла, талайына Махтауну ордени берилгенди. Бюгюн да сау фронтовиклени, тылда уруннганланы, Уллу Хорламны кюнюн джууукълашдырыб кюрешгенлени барыны да алларында баш иебиз. Уруш тюзледе къалгъан джигитлерибизни ёмюрде да унутурукъ тюлбюз!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
АРГУНОВ Мурат.

 
{jcomments}