Байрым (февраль) айны 24-де РФ-ны Президенти Владимир Путин, Украинада Эресей Федерациягъа къоркъуу салгъан кючлени къаушатыр мурат бла спецоперацияны башлатхан эди.


Донбасс бла Луганск 8 джылны мындан алда Украинадан айырылыргъа излегенлерин билдириб, кеслерини эркинликлерин джакълаб башлагъан эдиле. Анча джылны ичинде ол регионлада окъ-тоб атылыула, ууакъ къаугъала тохтамагъандыла. Миллетчилик иннетлери болгъан аскер бёлекле Украинаны эркинликлерин джакълагъан сылтау бла бу эки регионда эталгъан аманлыкъларын бардырыб кюрешгендиле. Аны бла да къалмай, АБШ-дан кёл табхан Украина, аскер, сауут болушлукъ да аслам табар муратда кесини джеринде НАТО-ну аскер бёлеклерин, аны ракеталарын да орнатдырыргъа эркинлик бергенди. НАТО РФ-ны чеклерине келиб тюшсе уа къаугъа болмай къалмазлыгъын ким да ангылай болур.
2021-чи джылны эндреуюк (декабрь) айында НАТО Украинаны джеринде 4 аскерчи бригаданы орнатыргъа излегени белгили болгъанды. Аланы экиси джаяу аскерле, бири тенгиз, бири да хауа аскерледиле. Хауа аскерле уа ядро сауутну да хайырландырыргъа боллукъдула. Аны бла биргелей, НАТО ООН-ну Къоркъуусузлукъ Советине ол къауум аскерлени келтирлигини юсюнден 2022-чи джылны джайында билдирирге излеген эди. Алай бла, 2022-чи джылны аягъы сюремде эки къралны арасында бир чурумдан дауур чыгъыб, ызы уллу къаугъа бла бошаллыгъы хакъ эди. Аны кёзюуюнде уа тюз окъ-тоб атылыб къалмай, ядро сауут хайырландырыллыкъ эди. Сора 3-чю дуния къазауат башланыб, Америка Эресейни кесине бойсундурургъа кюреширик эди. Ол фитна джумушланы барын да тыйыншлысыча бардырыр ючюн ала алгъаракъдан да бизни бла къарнаш къралгъа – Украинагъа – «ууларын» ийгендиле, аны башчылыгъына кеслери адамланы салыб, кеслерини харсларына «тепсетиб» тургъандыла.
Къайсы бир къралны башчысы да, джамагъатыны сагъышын эте эсе, миллети ючюн джан аурута эсе, аллай затны болдурмаз джанындан кюреширикди. Аны себебли, бизни Президентибиз да 3-чю Дуния къазауатны болдурмаз джанындан тюз оюмгъа келиб, Украинаны башчылыгъында, аскерлеринде да АБШ-ны харсына тепсерге кюрешген кючлени къурутур оноу этгенди.
Айхай да, XXI-чи ёмюрде информацион къазауат бек кючлю бардырылады. Кюнбатыш не кючюн да салыб, миллиардла бла ачханы джоюб, социал сетлени кючлери бла бу болумда Эресейни аман бетли кёргюзюр джанындан кюрешеди. Аланы кир иннетли планлары тыйдырылгъандыла, энди Эресейни Украинадан ядро тобла бла уруб къурутур мадар джокъду. Путинни айтханы тюз болгъаны да ачыкъланады: Харьковдан тоб атылса ол Москвагъа 3 минутха джетерикди. Американы кесинден атсала уа ол 30 минутну келлик эди да, ол бизге джетгинчи бизни сауутла аны терк огъуна хауада кюйдюрлюк эдиле.
Бюгюнлюкде тахса билдиргенден, Украинаны джанындан къаугъачыкъ ачыб, ызы бла ДНР бла ЛНР-ни адамларын тюб этерге излегендиле. Аны билгенинден сора Владимир Путин НАТО-ну джолун кесиб, кеси Украинада къутхарыу операцияны башлагъанды, алай бла мингле бла адамланы ёлюмден да къутхаргъанды. Украинаны аскерлери Донбассда адамланы тюб этиу бла байламлы операцияны байрым (февраль) айны 25-де башларгъа деб оноу этгендиле. РФ-ны башчылыгъы аланы къанлы планларын бузар ючюн аладан бир кюнню алгъа аскерлерин Украинагъа ийгенди. Алай бла Кюнбатыш бла Украинаны миллетчи планлары толмай къалгъандыла. Спецоперация башланырдан бир ыйыкъны алгъа ДНР-ни аскер башчылыгъыны пресс-секретары Эдуард Басурин Украинаны ВСУ-дан Донбассха чабыуулну картасы сыйырылгъаныны юсюнден доклад этген эди. Анда къачан, къалайгъа къаллай сауут бла атыллыгъына дери белгилениб эди. Сёз ючюн, «Восток» деген оператив тактикалы къауум (ОТГ) Донецк бла Луганскны араларында къаугъа башларгъа керек эди, юч кюнню ичинде чеклеге чыгъаргъа борч салыныб эди алагъа. «ЮГ» деген ОТГ уа «айдаровчула» бла биригирге керек эдиле. Луганскны шимал джанында ВСУ, «Правый сектордан» болушлукъ таба, уруш этиб, Донецкни къыбыла джанында Комсомольск тийреде тюбеширге, алайда ЛДНР-ни Эресейни чеклеринден айырыргъа керек болгъандыла. Эки кюнню ичинде «тазалау» ишле башланыргъа керек эдиле. Аны бла биргелей, не Донецкни, не Луганскны алыргъа буйрукъ болмагъанды, шахарланы, эллени барын да къуршоугъа алыб, кирген-чыкъгъан тыйылыб, миллетни инджитир акъыллары болгъанды. Бу планла джарашдырыла тургъан кёзюуде НАТО Польшагъа 5 минг солдатын ашыргъанындан къараб айтханда, бу къанлы планланы барын да НАТО джарашдыргъаннга ушайды. Американчы аскерчиле, Польшаны аскерлери да къошулуб, бизни Калининградда аскер бёлеклерибизни къуршоугъа алыргъа керек эдиле. Экинчи къауум - Румынияда «Страйкер» деген бронетехникалы аскерчи бригада - минг солдатына Приднестровьени джабдырыб, анда аскерле Къыбыла джаны бла Одессагъа баралмазча этерге керек болгъанды. Бу ишле бары да байрым (февраль) айны 24-ден 25-не кечени ичинде болургъа керек эдиле. Бизни аскерле ЛНР бла ДНР-ни аскер бёлеклерине болушлукъгъа бир кюнню алгъа барыб, Украинаны планларын бузуб къойгъандыла. Алгъы бурун аэродромла бла самолётла учхан, тюшген джерлеге тоб атылгъанды, АБШ-дан, башха къралладан да сауут джюкленнген самолётла къоналмазча. ПВО системала, радио станцияла, башха затла да чотдан чыгъарылгъан эдиле.

БИЛЯЛЛАНЫ Ф.

 
{jcomments}