Джайгъыда сабийлени солутуу кёзюу башланады.


Мындан алда Черкесскеде болгъан уллу джыйылыуда аны бла байламлы ишлени сюзгендиле. «Никкол (июнь) айны 1-де ол кампаниягъа старт берилгенди. Быйыл школланы кеслеринде 103, аладан тышында 6 лагерь къураллыкъды да, алада 12 минг чакълы сабий солурукъду. Кемизли, инджиулю сабийле, къыйын джашау болумгъа тюшген балала да бир джанында къаллыкъ тюлдюле. Дагъыда республикан интернатда коррекцион школ ачыллыкъды», - деб билдиргендиле КъЧР-ни Окъуу бла илму министерствосунда.
Журналистле бла тюбешиуде министерствону усталары айтхан хапарлагъа кёре, сабийлени солутуу кёзюу башланырны аллы бла санагъатла арасы комиссия, бютеу республикада аллай учреждениелеге айланыб, аланы хазырлыкъларын тинтиб чыкъгъанды. Башында сагъынылгъан кенгешде аланы хар биринден отчёт бере, джетишмеген джерлерин да ачыкълаб сёлешгендиле. Бусагъатда сабийле бла ишлеуге айырылыб къаты излемле салынадыла. Айхай да, неден да бек сабийлени джашауларына къоркъуу боллукъ затлагъа эс бёллюкдюле. Аны кибик санитар-эпидемиология излемле салыныбдыла.
Джыллада болуучусуча, сабийле солугъан джерледе патриот сезимлени сингдириу бла, табигъатны сакълау бла байламлы программала боллукъдула. Физкультура бла спортха да уллу магъана берилликди.

ЁЗДЕНЛАНЫ Якъуб.

 
{jcomments}