Къарачай-Черкесияны сыйлы джамагъаты! Барыгъызны да Къарачай халкъны джангырыууну кюню бла алгъышлайма!


Аны туугъан джуртуна къайтханыны 65-джыллыгъын белгилейбиз быйыл. Сюргюнде тургъан 14 джылны ичинде ол кёрмеген къыйынлыкъ къалмаса да, эс ташламагъанды. Киши джуртну къыйын болумунда къарачайлыла джан кечиндирген бла къалмай, урунууда уллу хорламлагъа джетиб, Къазахстан бла Къыргъызияны экономикасына тыйыншлы юлюш къошуб, Орта Азияны халкъларына кеслерин сюйдюргендиле.
Миллетибизни эм уллу байлыгъын - ана тилин, маданиятын, адетлерин, иги джашаугъа, тюзлюкге ийнанмакълыгъын, адеб-намыс кючюн - сакълагъанланы алларында барыбыз да борчлубуз. Депортацияны джылларында къаджыкъмай урунууну, биригиуню, тёзюмлюлюкню юлгюлерин кёргюзген уллу тёлюбюзню аллында баш иебиз.
Сабийлерибиз да тарихибизни билирге, рахатлыкъны багъалатыргъа, чууакъ кёкге къараб къууаныргъа, политика репрессияланы сынагъан уллу тёлюлерибиз къаллай сынамладан ётгенлерин ангыларгъа керекдиле. Ол къыйынлыкъла мындан ары кишиге да джетмез ючюн кюрешген аталаны джюреклеринде сакъларгъа джаш тёлюбюзню ол халда юретирге борчлубуз. Бюгюнлюкде бу затланы магъаналары бютюн да уллуду.
Байрам бла, Къарачай-Черкесияны хурметли адамлары! Сизге, юйдегилеригизге да сюек саулукъ, уллу насыб теджейме!

 

РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация
Советини члени Салпагъарланы Ахмат.

 
{jcomments}