«Бирикген Эресей» политика партия бла РФ-ны Правительствосу партияны Халкъ программасын толтуруу бла байламлы ишлени мындан ары да бардырлыкъдыла.

Аны юсюнден «Бирикген Эресей» партияны келечилери РФ-ны Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин бла тюбешиулеринде сёлешиннгенди.
«Партия джамагъат приёмныйлеринде эмда сайлау округлада бардыргъан ишлерини себебинден адамланы излемлерин толтурургъа, этилген оноуланы юслеринден оюмланы, къралны социал-экономика ёсюмюню юсюнден джангы затланы, регионлада, муниципалитетледе тюбеген джарсыуланы къоратыргъа мадар табады.
Бюгюнлюкде биз депутатла бла бирге Эресейни экономикасын айнытыу бла кюрешген заманда ол затланы магъанасы бек уллуду. Къралыбызны Президенти салгъан борчланы толтурабыз. «Бирикген Эресей» партия бла Правительство къысха байламлылыкъда ишлейдиле», - деб чертгенди Михаил Мишустин.
Эресейге санкцияла салыннган кёзюуде «Бирикген Эресей» партия ишин терк халда къураб, адамлагъа эмда экономикагъа болушлукъ этиу бла байламлы законланы джарашдырыргъа мадар береди. Алай болса да, бир къауум соруулагъа артыкъ эс бёлюрге керекди. Аланы арасында дарманла бла баджарыу баш орунну алады. Михаил Мишустин чертгенден, Эресейде дарман къытлыкъ болмаз ючюн партияны болушлугъу бла талай бегим чыгъарылгъанды. Сёз ючюн, кърал закупкаланы, лицензия бериуню джорукълары тюрлендирилгендиле, регистрацияны тынчыракъ этиу бла байламлы иш барады. Эресейге тыш къралладан дарманла келтириуню джорукъларына да тюрлениуле кийирилгендиле. Алай бла дарманланы тыш къралда салыннган упаковкасы бла келтирирге эркинлик бериледи. Медицина оборудование алыуну юсюнден да талай мадар къуралгъанды.
Компанияланы кёбюсю ишлерин тохтатхан кёзюуде урунуу рынокда болумну юсюнден айтсакъ, Правительство ишсиз къалгъанлагъа пособие тёленирча, ала джангы усталыкълагъа юренирча, билимлерин ёсдюрюрча 39 миллиард сом бёлгенди.
Школда окъугъанланы джылы ушхууурла бла баджарыу да «Бирикген Эресей» партияны башламчылыкъларыны бириди. Партия РФ-ны Билим бериу министерствосу бла бирге ол ишни контролда тутарыкъды.
«Бюгюнлюкде 7,5 мелиуаннга джууукъ сохта джылы ушхууурла бла баджарылыбдыла. Анга деб быйыл федерал бюджетден 63,3 миллиард сом бёлюннюкдю. Регионлада ачха джетмезге да боллукъду. Ол алай болмазгъа керекди. Аны ючюн РФ-ны билим бериуню министри Сергей Кравцовгъа партия бла бирге ол ишни эсебге алыргъа деб, тилекчиме», - дегенди РФ-ны Правительствосуну Председатели.

 
{jcomments}