Бир къарт бла бир сохта, джолда, тюбешиб, бир-бирине атларын, джылларын сорушхандыла. Къарт джашчыкъгъа: «Мени эки атым барды да, ала экиси да, аны кибик джылым да, къагъытха джазылыб, арты-аллына окъулсала, тюрленмейдиле», - дегенди. Къартны юйюне джууукълашханларында, къарт дагъыда, арбазда ушхууур бишире тургъан бир тиширыуну кёргюзюб: «Мени юй бийчеми да, менича, эки аты барды да, ала да арты-аллына тюрленмей окъуладыла. Джылы да менден 20 джыл кемди, башы-тюбюне, арты-аллына окъулса да, бирчалай къалады. Къолундагъы сауут бла эте тургъан ашыны бла арбазда итни атлары да эки джанына бирча окъуладыла. Сен, окъуулу джашчыкъ, аны билликсе», - дегенди.


- Муну ким биледи?
- Къартны атлары - ата, акка, джылы - 121 . Тиширыуну атлары - ана, амма, джылы - 101, къолундагъы - къалакъ, ашы - как, итни аты - Кючюк.
* * *
Дуниягъа айтылгъан бир ариу къыз кесин тилеген юч джашха: «Тыш къраллагъа ётюб, бир джылны ичине эм иги саугъа ким келтирсе, анга барлыкъма», - дегенди.
Джашла тыш къыраллада айланыб, бири сау дунияны кёргюзген бир кюзгю; бири, кёзню джумуб ачхынчы, джерни этегине джетдирген бир кюйюз; бири да ёлюр ауруугъа джарагъан бир алма алыб къайтхандыла.
Бир кюн джашла, кюзгюге къараб, къызны джанауалда тургъанын кёргендиле да, кюйюз бла джетиб, алма бла сау этгендиле.
- Къыз къайсы джашха барыргъа тыйыншлыды?
- Алманы иесине. Нек дегенде, ол алмасыз къалгъанды.
* * *
Бир атлы бир къызны ат алына алыб бара тургъанлай, бир киши къызгъа: «Атлы киминг болуб миннгенсе ат бойнуна?» - деб соргъанды.
Къыз анга: «Мени анамы анасы - муну къайын анасы», - дегенди.
- Атлы къызны неси болгъанды?
-Атасы.
* * *
Бир джаш бир уллайгъан тиширыу бла кетиб баргъанлай, анга тенглери тюбеб: «Бу тиширыу сени киминг болады?» - деб соргъандыла. Джаш алагъа: «Мени атамы анасы - Муну къайын анасы», - дегенди.
- Тиширыу джашны кими болгъанды?
- Анасы.
* * *
Бир къатын бир джаш сабийни: «Ай сен, иги джаш, иги джаш, джашымы - джашыса, эрими - къарнашыса», - деб эркелетгенди.
- Алай къалай болгъанды?
- Эки къысыр къатын бир-бири джашларына баргъандыла да, аланы бири джашындан туугъанны эркелетгенди.

 

ЁЛМЕЗЛАНЫ Мурадин.

«Къарачай-малкъар ойберле бла элберле».
Нальчик «Эльбрус.2010 дж.

 
{jcomments}