Арттотур (апрель) айны 1-де «Бирикген Эресей» партияны дупутатлары Черкесскеде кенгеш бардыргъандыла. Анда сёз ашарыкъ затлагъа багъала салыуну, бизде продукция чыгъаргъанлагъа болушлукъ этиуню юслеринден баргъанды.


«Багъала не аз да ёсселе, хазыр продукцияны багъасы да кёлтюрюледи. Бизни фирма адамланы излемлерине эс бёледи. Алай бла продукцияны асыулулугъун, багъасын да тыйыншлы дараджада сакъларгъа керекбиз. Алай а бизни керекли затла бла баджаргъан предприятиеле багъа къошхандыла, продукциябызны кеси багъасыны 3-ден 30 процентге дериси андан къуралады. Алгъаракълада ол предприятиелеге ачха бериуню артха къояргъа болгъан эсе, бюгюнлюкде ала ачха толу берилсе излейдиле. Аны амалтын, бизге кърал болушлукъ бек керекди. Адамланы продукциябызны асыулулугъуна ышанмакълыкъларын сакъларгъа излейбиз», - дегенди «Фирма Сатурн» ООО-ну маркетингни хакъындан бёлюмюню тамадасыны орунбасары Къобанланы Фарида.
«Южный» агрокомбинатны къуллукъчусу Тамбийланы Шамил айтхандан, фирма ишин алгъынча бардырады, тахта кёгетлени багъалары ёсмегендиле, аланы Эресейни регионларына ташыу тыйыншлысыча барады. Алай а кёгетлени ташыгъан компанияла ишлерини багъасын ёсдюргендиле. Тамбий улу чертгеннге кёре, агрокомбинат республиканы тюкенлерин тахта кёгетле бла баджарыргъа, джармалыкълагъа къошулургъа, продукциясын кеси багъасы бла сатаргъа хазырды.
Федерал сатыу-алыу аралыкъланы келечилери айтхандан, тюкенледе адамла бир къауум товарланы алыргъа бек чабмаз ючюн да, бир джолгъа кёб зат алмазча тыйгъыч салыннган эди.
Багъа салыу товарланы ташыгъанланы келтирген багъалары бла байламлыды. Товар тюкеннге келгенден сора аны багъасын тюрлендирир мадар джокъду.
Кенгешни кёзюуюнде белгиленнген джарсыуланы, аланы къоратыу бла байламлы оюмланы «Бирикген Эресей» партияны регионал бёлюмю депутатла бла, министерстволаны, ведомстволаны къуллукъчулары бла сюзерикди.

(БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}