Багъалы джердешле! Сизни барыгъызны да Россия Федерацияны Кърал байрагъыны кюню бла исси алгъышлайбыз!
Ол россиячыланы кёб тёлюсюн бирикдиреди, бизни къралыбызны аскер эмда урунуу хорламларыны, келир заманыбызны иги болуруна ийнаныуубузну белгисиди. Ол байракъ Россияны бойсунмауу бла баш эркинликли кърал болгъанын эмда аны халкъларыны бирликлерин кёргюзеди. 
Бюгюн бизни Ата джуртубузну байрагъы бизни ата-бабаларыбызны джетишимлерин сакълар эмда къатлар, бюгюннгю джашауда джангы джетишимле бла хорламлагъа джетер, артыкъ да бек россиячыланы ёсюб келген тёлюлерине  иги джашау болумла къурар ючюн къаджыкъмай  кюрешгенлени бирикдиреди. 
Джашнай баргъан Уллу Россияда тынч эмд

а рахат джашау бизни барыбызны да, биригиб, биргелей къаджыкъмай кюрешгенибизге кёре боллукъду. Аны биз барыбыз да эсибизде тутаргъа керекбиз.
Мындан ары кёзюуде да биз, хар россиячы, кесибизни орнубузда толу берилиб  ишлеб, фахмубузну ёсдюрюб, сабийле къураб, Россия къралны джашнатыугъа кесибизни юлюшюбюзню къошайыкъ.
Бу сыйлы кюн Къарачай-Черкесияда джашагъанланы барына таза джюреклерибизден кючлю  саулукъ, Ата джуртубузну - Уллу Россияны -  хайырына джангы джетишимле бла хорламла эмда ашхылыкъла теджейбиз!


КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид
КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Иванов Александр
КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Озов Аслан.

 
{jcomments}