Форумгъа бир иннетлилени – «Шохлукъну джулдузлары. Кавказны минаретлери» деген проектни авторлары бла аны излемлерин толтуруучуланы - командасы да баргъанды.  Ол чертгенден, бу башламчылыкъ  джашау орунлу болуб тебрегенли  эки джыл болады. Анга къошулгъанла къралны тюрлю-тюрлю регионларында джашагъан джаш адамладыла.  Неден да алгъа ала Кавказны регионларыны архитектура эсгертмелерин орунларына салыу бла кюрешедиле.
Машукчулагъа проектни башчысы, белгили журналист эмда джамагъат къуллукъчу Руслан Гусаров айтхандан, быйыл бу ишни джангы дараджагъа чыгъарыргъа къолдан келгенди. Алай бла ол ишле бардырылгъан территорияла сегиз болгъандыла. Алгъын а ала эки эдиле.

Энди аланы санына Шимал Кавказны миллет республикаларындан сора да Адыгея бла Къыбыла Тегей киредиле. Проектге къошулгъанланы санын ёсдюрюрге Россия Федерацияны Президентини гранты уллу болушханды. Ол проектни толтурулгъан джерлерини властларыны ол ишге джакълыкъ этгенлери да иги тамал болгъандыла аны къураргъа бла бардырыргъа.
Алай бла аны ишин бардырыргъа къошулгъанланы саны быйыл 80 адамгъа джетгенди. Ала, тёрт къауумгъа юлешиниб, сегиз регионда ишлегендиле.  Аны иги хайыры болгъанды.
Архитектура эсгертмелени къоруулагъан джаш устала тукъум минаретле бла бурундан къалгъан къоруулаучу конструкцияланы орунларына къайтарыуну ишлерин бардыргъандыла. Къарачай-Черкесияда проектге къошулгъанла уа Х-чу ёмюрден къалгъан христиан храмны джарашдырыу ишлери бла кюрешгендиле.
Алай болса да, проектни къурагъанла айтхандан, «Шохлукъну джулдузларыны» баш борчу джаш россиячыланы араларында шохлукъну бегитиу болгъанды.
- Биз, Москвадан келгенле, былайыны ариу табигъаты бла, культурасы бла эмда бизге, кеслерини адамларынача, тюбеген адамла бла сюйюб танышдыкъ. Талай кюнню ичинде биз джергили джаш тёлюню келечилери бла шохла да болдукъ, арада команда да къурадыкъ. Алай бла анда кюнлерибизни бек сейир, бек магъаналы ашырдыкъ, - дегенди проектни командаларыны бирини башчысы Вероника Киршбаум, аны юсюнден къууанчын айта.


  (Бизни корр.).

 
{jcomments}