Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Правительствону Председатели Озов Аслан, аны биринчи заместители Байчораланы Эльдар, республиканы эл мюлк министри Биджиланы Умар, Къобан районну администрациясыны тамадасы Къазийланы Хусейн, белгили «Къобан» колхозгъа барыб, мюрзеу джыйыу къалай баргъанына къарагъандыла.
Мюлкню тамадасы Чотчаланы Дахир, республиканы Башчысына колхозну юсюнден хапар айтды.
«Бу колхоз Уллу Ата джурт къазауатдан сора къуралгъанды. Андан бери къралны колхозларыны арасында биринчилени тизиминде келеди. Аны алай болуруна кёбле къыйынларын салгъандыла. Артыкъсыз да бек Айбазланы Рамазан 90-чы джылланы къыйын заманында акъылыны, джерге сюймеклигини кючюнден колхозну сакълаб, аякъ юсюне салгъаны бла да къалмай, ишчилерине, аланы юйдегилерине болушханлай тургъанды. Бюгюнлюкде да «Къобан», алгъынладача, алчыды. Колхоз кёб тюрлю ёсюмлени ёсдюреди. Тукъумланы тинтген, аланы сынагъан кърал участок бла байламла болуб ишлейди. Аны тышында эт берген асыулу тууар мал бла кюрешеди. Колхозда 80-дан аслам адам урунады. Аланы кёбюсю юйдегилери бла бирге ишлейдиле. Колхозчула айлыкъларыны тышында будай, шекер да аладыла.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, КъЧР-ни эл мюлк министри, грантланы, субсидияланы, льгота кредитлени, башха кърал болушлукъну къалай алыргъа боллугъуну юсюнден мюлклени тамадалары  бла юретиу-ангылатыу ишле бардырлыгъын излегенди.
 - Ала бюгюнлюкде республикада джашаугъа тири кийириледиле. Аны алай болуруна Россия Федерацияны Правительствосу эмда Эл мюлк министерствосу уллу джакълыкъ этгенлей турадыла, - деди ол.
Андан сора Башчы Къарачай-Черкесияда, ишчи устала бла агропромышленность комплексни къуллукъчуларыны арасында профессионал усталыкъны конкурсун бардырлыгъыны юсюнден айтды. Джер бла кюрешгенле эм уллу сыйгъа, махтаугъа тыйыншлы болгъанларын чертди. Озов Асланнга да конкурсну документлерин джарашдырыргъа борч салды.
Быйыл Къарачай-Черкесияны 25-джыллыкъ юбилейинде алчыла, усталыкъларын иги билгенле саугъала алыб, къууанныкъдыла.
Лепшокъланы Хусеин.
 
 
{jcomments}