Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид КъЧР-ни ич ишлерини министри И. Трифонов бла тюбешгенди. Ол тюбешиуню кёзюуюнде КъЧР-ни Башчысы бла республикан МВД-ны тамадасы Къарачай-Черкесияда  кърал властны органлары, кеслери кеслерине оноу этген джергили  органлары бла ич ишлени  бёлеклери КъЧР-ни джеринде адамланы къоркъуусузлукъларын, аны кибик джамагъат джорукъну сакълау бла байламлы борчланы сюзгендиле.
И. Трифонов Къарачай-Черкесияны Башчысына республиканы ич ишлерини органлары 2017-чи джылны биринчи джарымында бардыргъан оператив-къуллукъ ишлени эсеблерини юслеринден хапар айтханды. Ол айтхандан, джылны ал алты айында  иш, таб къуралыб, ары дерича, иги баргъанды.


Къарачай-Черкесияны Башчысы бла республиканы ич ишлерини министри коррупциягъа, наркотиклени законсуз джюрютюуге къаршчы кюрешиуде, аны кибик экстремизм бла терроризмге джол бермеуде мындан ары кёзюуде этиллик ишлени юслеринден да тамамлы сёлешгендиле.
Темрезланы Рашид МВД-ны джергили башчысындан джол чарпыула болмаз джанындан да тири кюреширге кереклисин излегенди.
Аллыбызда джууукъ заманда Къарачай-Черкесияны 25-джыллыгъы белгиленникди, андан сора сайлау кампания барлыкъды. Ол кёзюуледе да республикада джамагъат джорукъ къаты сакъланыргъа керекди, дегенди КъЧР-ни Башчысы.
Темрезланы Рашид, ведомствону бёлеклери кърал властны, аны кибик кеслери кеслерине оноу этген джергили  органла бла къысха байламлылыкъда къурамлы ишлегенлери, Къарачай-Черкесияны адамларыны къоркъуусузлукъларын сакълауда, бузукълукъгъа джол бермеуде кёргюзген тириликлери ючюн министерствону къуллукъчуларына, ведомствону башчысы И. Трифоновгъа джюрек разылыгъын билдириб, бюсюреу этгенди.

 
{jcomments}