Кёб болмай Москвада Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Россияны МЧС-ни тамадасы Владимир Пучков ишни юсю бла тюбешиб, джайны бу исси кёзюуюнде курорт джерледе къоркъуусузлукъну баджарыуну, аны бла бирге къачхы-къышхы сезоннга хазырланыуну юсюнден да сёлешгендиле.
Ушакъда Россияны МЧС-и бла Къарачай-Черкесияны властлары бу джумушланы юслеринде байламлылыкъгъа айырыб эс бёлгендиле.
- Республиканы курорт зонасыны потенциалы кюнден кюннге ёсгенден ёсюб барады. Къыш, джай да ары джюзле бла, мингле бла туристле келедиле. Ол кёзюуде республиканы къутхарыучулары, туристлеге къарагъан бирси къуллукълары солургъа келгенлени тынчлыкъларын сакълауда бир-бирин ангылаб ишни алай бардырадыла. Ол джаны бла КъЧР-де болум дуния стандартха келишеди. Отдан къоркъуусузлукъну юсюнден айтхан сагъатда да хал тамам алайды. Биз да къарыугъа кёре республикагъа болушханлай турлукъбуз. 2017-чи джылда, сёз ючюн, отдан къоркъуусузлукъну баджаргъан гарнизоннга энтда джангы техника, экипировка берликбиз, анда ишлегенлени усталыкъларын ёсдюрюуге да эс бёллюкбюз. Аны кибик, Шимал Кавказны бютеу регионларыны араларында да бу ишлени юсюнде къысха байламлылыкъ болуб турурча этерикбиз, - дегенди МЧС-ни тамадасы.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да, министрге разылыгъын билдире: «МЧС-ни болушлугъу бла арт кёзюуде бизде кеси разылыкълары бла ишлеген от джукълатыучу бёлекле къуралгъандыла. Аланы себеби бла регионубузда от бла, суу бла келген палахладан башыбызны сакъларгъа, аны кибик солугъан джерледе адамны джанына-санына къоркъуу болмазча болум къураргъа кюрешебиз», - дегенди.
Башында сагъынылгъан профессионал бёлеклени къолларында тургъан, алай а бираз эскирек болгъан техниканы, экипировканы республикада ол ишле бла кюрешген структуралагъа, властны кеси башына оноулу органларына бериледиле. Ала да аланы кеси разылыкълары бла къуралгъан къутхарыучу бёлеклеге бериб хайырландырадыла. Министр айтханнга кёре, быллай сынам къыйыр, узакъ элледе бек кереклиди.

ЁЗДЕНЛАНЫ Якъуб.
 
{jcomments}