Багъалы къурулушчула эмда къурулуш санагъатны ветеранлары!
Сизни профессионал байрамыгъыз бла - Къурулушчуну кюню бла - таза джюрекден алгъышлайбыз.
Къурулушчуну усталыгъыны къачан да уллу джамагъат магъанасы болгъанды, къачан да сыйлы, керекли ишге саналгъанды ол. Къралны экономикасында, хар адамны джашауунда да къурулуш санагъатны орну бек уллуду.
Джылдан джылгъа Россияда къурулуш кёбден кёб бола барады. Бизни республика да бир джанында къалмайды. Къарачай-Черкесияны мекям ишлеучюлери ол санагъатны ашхы адетлерин бузмагъанлай келедиле. Аланы тырмашыулары бла шахарларыбыз бла эллерибиз къууатлыдан къууатлы болуб барадыла: джашар юйле, сабий садла, школла, саулукъ сакълау объектле, спорт комплексле, джарыкълыкъ юйле ишленедиле, джоллагъа, кёпюрлеге реконструкция этиледи, коммуникацияла тартыладыла.
Къурулушчуланы, архитекторланы, проект этиучюлени, юй сюртюучюлени, эшик-терезе бояучуланы кючлери бла джыл сайын республиканы кёб адамы джангы айбат юйлеге киреди. Аланы араларында тозурагъан юйледен чыкъгъанла, кёб сабийли юйдегиле, санагъат устала эмда башхала бардыла.
Къурулуш санагъатны ветеранларына, усталаны джангы тёлюсюне юлгю болгъанлары ючюн, энчи разылыгъыбызны билдирирге излейбиз. Къурулушчуланы джаш къаууму, аладан кёрюб, эшитиб тутхан ишлерине джууаблы кёзден къарайдыла.
Къралыбызны, Къарачай-Черкесияны да бютеу къурулушчуларына урунууда джетишимле, джангы, сейир проектле, кийик саулукъ, тынчлыкъ, рахатлыкъ, мелхумлукъ теджейбиз!
 
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид,
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председатели Озов Аслан.
 
{jcomments}