Бу кюнледе социал сетледе «Тёбен Теберди элден 3-чю классха баргъан Гаджаланы Батыр суугъа кетген 1-чи классны сохтасы Гебенланы Алийни къутхаргъанды» деген хапар чыкъгъан эди. Батырны джигитлигине сейирсиниб, ол ишни юсюнден толу хапар билир муратда Тёбен Тебердиге барыб джашчыкъгъа тюбедим.

Джайгъы кёзюуде Тёбен Теберди элни къатында Теберди сууну джагъасыны къатына кёб адам джыйылыучанды: бирле сууда джууунуб заманларын зауукълу ашырадыла, башхала да алайдан узакъ болмай орналгъан футбол тюзде ойнайдыла.

Къыркъар (август) айны 29-да да Гаджаланы Батыр бла аны эгешчиги Диана, башха сабийле, ата-анала алайда эдиле. Бир заманда 1-чи классха барлыкъ Гебенланы Алий джууунама деб тайыб, суу тюбюне кетеди. Диана аны кёрюб: «Алий бата турады!» - деб къычырады…

Мен Батыргъа тюберге баргъан кюн анга телевидениени журналистлери да барыб тура эдиле. Школну директору Семенланы Фатима бла устазла, Къарачай районну окъуу бёлюмюню тамадасыны орунбасары Темрезланы Зульфия, журналистле чарпыу болгъан джерни къатына барыб къарайбыз. Алайда Батыр Гебенланы Алийни къалай къутхаргъаныны юсюнден уяла-уяла хапар айтады.

- Мен алайтын джюзюб бара тура эдим, Алийни кёрюб анга бардым. Къаллайла эсе да аны къоркъуулу джерден тартыб, сууну джагъасына чыгъардым. Ол бир кесек заманны ичине болгъан эди… - деб эсине тюшюреди Батыр.

Батырны анасы Ольга Николаевна Тёбен Тебердини «Звёздочка» деген сабий садында юретиучю болуб ишлейди. Ол сабийлерин кеси ёсдюреди: баш иеси Хасан замансызлай ауушханды (джандетли болсун). Атасындан айырылгъан кёзюуде Батыргъа 10 ай болгъанды эди. Элчиле аны иги адам эди, деб эслерине алай тюшюредиле. Ольга сабийлерин адамлыкъ шартлагъа, адебге-намысха юретгенлей турады. Бюгюнлюкде уллу джашлары Владимир

аскер къуллугъун толтурады, гитчелери Диана бла Батыр школгъа джюрюйдюле…

- Биз бу ишни баям этиб айланыргъа излемей эдик. Адамгъа болушлукъ керек болса ким да алай этерик эди. Алай а элде джашагъанла, устазла Батыргъа сый, махтау бере атын белгили этгендиле. Барына да разылыгъымы билдиреме, - дейди Батырны анасы Гаджаланы Ольга.

КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид да Батырны этген джигитлигини юсюнден эшитиб анга уллу бюсюреу этгенди. Аны юсюнден Темрез улу Инстаграмда, кесини аккаунтунда былай джазгъанды: «Мен ётгюр джердешибизге «Къарачай-Черкесияны джаш къутхарыучусу» деген атны атаргъа оноу этгенме. Батыр регионда ол сыйлы атны джюрютгенлени экинчиси боллукъду.

«Батыр» деген атны къалай къуралгъаныны юсюнде талай оюм барды. Алай а барысы да «джигит», «таукел», «тулпар» деген магъананы тутадыла. Бизни гитче Батыр да кесини атын айтдыргъанды.

Бу джашчыкъны джарыкъ джашау сакълагъанына мен толу ийнанама. Ашхы адамлыкъ шартлагъа юретиб, быллай джашны ёсдюргенлери ючюн аны бютеу джууукъларына джюрек разылыгъымы билдиреме!»

«Адам къатында адам ёлмейди» дегенлей Батыр сабий болгъанлыкъгъа эс ташламай, суугъа джыгъылгъан сабийге заманында болушлукъ этиб, джанын сау къалдыргъанды. Ол этген джигитлиги бла миллетибизни, республикабызны атын айтдыргъанды. Батырны этген ашхы иши ёмюрде да унутуллукъ тюлдю.

САЛПАГЪАРЛАНЫ Умар.

 
{jcomments}