Къарачай-Черкес Республиканы джамагъаты эмда тышындан келген къонакъла 2020-чы джылны биринчи юч айында банк картала бла 8 миллиондан артыкъ кере хайырланнгандыла.
Ол озгъан джылны биринчи кварталындан 67 процентге асламды. Саулай да сатыу-алыугъа эмда тюрлю-тюрлю джумушлагъа быйыл башил-алтотур (январь-март) айлада 4 миллиард сомдан артыкъ джоюм этгендиле бизни адамла.
Аны бла биргелей, республиканы шахарларында, эллеринде да электрон терминалланы саны кёбейгенди. Бюгюнлюкде ала 4 мингден асламдыла.
«Республиканы джамагъаты, тышындан келген къонакълары да сатыу-алыу этген заманда эмда тюрлю-тюрлю джумушла ючюн карталаны аслам хайырландырыб башлагъандыла. Адамла ол мадарны тынчха, къоркъуусузгъа эмда къайда да хайырландырыргъа джараулу мадаргъа санайдыла. Биз да, бизни коллегаларыбыз да алгъаракъда республикада финанс джумушланы миллетге табыракъ этер эмда картала бла асламыракъ хайырланырча мадарла къураргъа излеб регионал проектни ишлетиб башлагъан эдик. Алай бла бюгюнлюкде ашхы тюрлениуле бардыла», - дегенди Миллет Банкны Къарачай-Черкес Республикада бёлюмюню управляющийи Дмитрий Мещеряков.
Белгилисича, Эресейни Миллет банкыны КъЧР-де бёлюмю, проектни джашауда толтурур ючюн, толтуруучу властны джергили органлары, банкланы бёлюмлери, муниципал районла бла шахар округланы администрациялары эмда связны операторлары бла къысха байламлылыкъда ишлейди.
ХУБИЙЛАНЫ Фатима
 
{jcomments}