Быйыл Шимал Кавказны джаш тёлюсюню «Машук-2020» деген форуму онлайн халда бардырыллыкъды. Аны аллы бла форумну окъуу программасына башчылыкъ этген Олег Ляшко бардырыллыкъ ишни юсюнден хапар айтханды.

- Быйыл окъутуу программа алгъынча къаллыкъмыды, лекцияла, дискуссияла бардырылгъан майданчыкъла, башха ишле бардырыллыкъмыдыла?

- Эски форматдан джукъ да къаллыкъ тюлдю. Нек дегенде, бу джол форум онлайн халда бардырыллыкъды. Тегаран, лекторланы сёлешгенлери бла окъуу бёлеклени модераторлары бла иш бардыргъанлары сакъланады алгъыннгы форматдан. Саудан алыб айтсакъ, окъуу программа экиге бёлюннюкдю. Биринчисинде 3-4 кюнню ичинде лекцияла бардырыллыкъдыла. Интернетни болушлугъу бла форумгъа къошулгъанла тынгыларгъа излеген лекцияларыны барына да къошулур мадар табарыкъдыла. Онлайн форматны игилиги олду. Эски форматда лекторну сёзюне тынгыларгъа ол шатыргъа сыйыналгъан бир адам келирге бола эди. Окъуу программаны экинчи бёлюмюнде практика иш бардырыллыкъды. Хар бир бёлекни кесини тематикасы боллукъду, хар адам кеси джаратхан теманы сайларгъа эркинди.

- Мындан алда форумну башчылыгъы пресс-конференцияда билдиргенинден, ишни барысы дегенча игрофикация халда бардырыллыкъды. Ол къалай къураллыкъды?

- Игрофикация формат форумгъа къошулгъанланы барыны къалай ишлегенлерин эсебге алыб барады. Хар бир адам амалсыз тындырыргъа керекли джумушланы ненча процентге толтургъанын кёрлюкдю. Ол а керти да онлайн оюнладача болады.

- Окъуу программада быйыл къаллай тюрлениуле болгъандыла?

- Быйыл биз спикерлени тизимин эркин къураялабыз. Алгъын форумгъа 3-4 кюннге келелмезликлени чакъыргъандан магъана болмай эди. Аны амалтын, кёб ашхы спикерни чакъыралмай къала эдик, ала уа джаш адамлагъа кёб джангы зат айтырыкъларына, юретириклерине ишек джокъду. Быйыл а, аланы тематикалары форумну форматына келишсе, тыш къралчы спикерлени да чакъырыргъа мадар къуралады.

- Форум башланырдан алгъа анга къошуллукълагъа деб тренинг-баш къураллыкъмыды? Къураллыкъ эсе къаллай форматда ётерикди?

- Айхай да, форумгъа аллай сынауладан ётгюнчю къошулур мадар джокъду. Анга къошулургъа излегенлени барын да цифралы халда онлайн школну ётерге чакъырлыкъбыз. Бир бёлек кюнню джаш адамла форум ётерик цифралы платформала бла, сервисле бла шагъырей боллукъдула. Ол школну модераторла, устазлыкъ этерикле, къурау комитет да ётерге керекдиле.

- Ушагъыбызны аягъында форумгъа къошуллукъ джаш адамлагъа не айтыргъа излей эдигиз?

- Техникадан къоркъмагъыз, дерикме. Биз Microsoft 365 платформада ишлерикбиз. Андан къоркъургъа керек тюлдю. Хар биригиз, кесигизге таб болур ючюн, форум башланырдан алгъа, ол платформа бла, аны мадарлары бла шагъырей болургъа кюрешигиз. Экинчиси, форумда бардырылгъан ишлеге тири къошулуб, кёлюгюзге келгенни, оюмугъузну айтыргъа кюрешигиз. Социал сетледе форумну тамалында къураллыкъ площадкалагъа тири къошулугъуз. Нек дегенде, ол ишле бары да сизни цифралы профилигизни ёсюмюне себеб боллукъдула. Аны тышында да, хар бир адамны оюму форумну ишин не къадар ашхы халда къураргъа болушурукъду.

- Сау болугъуз тамамлы хапар айтханыгъыз ючюн.

Белгилисича, Шимал Кавказны джаш адамлары къошулгъан «Машук-2020» деген XI-чи форум быйыл къыркъар (август) айны 10-дан 26-на дери кёзюуде бардырыллыкъды. Анга 18 джылдан 30 джылгъа дери джаш адамла

къошулургъа боллукъдула. Анга къошулур ючюн «Молодежь России» деген АИС-ге элия (июль) айны 15-не дери заявка берирге керекди.

БИЛЯЛЛАНЫ Фатима. 

 
{jcomments}