Къарачай-Черкесияны джамагъаты республиканы Башчысы Темрезланы Рашидге Инстаграмда джазгъанлай, джарсыуларын айтханлай турадыла. Ол да, мадаргъа кёре, аланы хар бирине къараб, тыйыншлы джууаб береди, керекли джерде болушлукъ этеди.

Черкесск шахарда Жуковский атлы орамда 11-чи номерли кёб фатарлы юйде джашагъан бир тиширыу юйню санитар болуму аман болгъанын билдиргенди.

«Юйню тюбюнде чычханла асыры кёбден, фатарланы полларын тешиб, баш къатлагъа чыгъадыла. Айгъа къабханнга эм азы бла 5-6 чычхан тюшеди. Тараканладан да юй топ-толуду. Аланы къоратыр ючюн, ыйыкъда бир-эки кере от къуябыз. Гитче сабийлери болгъанла кёбдюле - дарман алагъа да заранлыды. Тараканла уа тургъанларыча турадыла. Аладан эсе алгъа ёлюр отну ийисинден кесибиз къурургъа башлагъанбыз», - деб джазгъанды ол тиширыу.

Къарачай-Черкес Республиканы Кърал мекямгъа къарагъан управлениеси бу юйге джууаблы компаниягъа юйню тазаларгъа борч салгъанды.

Ол кюн огъуна устала юйню чычханладан, тараканладан, башха заранлы къамыжакъладан тазалау ишле бардыргъандыла. Бир ыйыкъдан тазалау ишле къайтарылыб бардырылгъандыла.

 

Джёгетей Аягъы районну Красногор стансесинде джашагъан тиширыу да кесини тарыгъыуун джазгъанды Темрез улугъа.

Тарыгъыуда айтылгъанына кёре, станседе джашагъанланы быргъыларындан келген суу асыры кирден, аны ичерча тюлдю. Бу халны юсюнден Джёгетей Аягъы районну администрациясы билдиргенден, Красногор стансени алайына суу чыгъаргъан джерде (водокачка) бузукъ болуб, аны ишлегендиле.

Стансени эл администрациясы элчилеге таза суу барыр ючюн, суу чыгъаргъан джангы насос эмда 700 метр быргъы сатыб алгъанды. Бюгюнлюкде эл администрация бла «Водоснабжение и водоотведение» МУП-ну ишчилери бла бирге суу быргъыланы ауушдуруб кюрешедиле. Аланы 200 метри ауушдурулгъанды. Ишчиле айтхандан, бу ишле 10 кюнню ичинде тамамланныкъдыла.

Суу быргъыла ауушдурулуб бошасала, Красногор стансени адамлары таза суу бла, тохтаусуз халда, хайырланыр мадар табарыкъдыла, деб билдиргендиле Джёгетей Аягъы районну администрациясында. Ала стансечиледен: «Бир кесек тёзюгюз», - деб тилегендиле.

 

Быллай эмда башха тилекле Темрезланы Рашидге Инстаграмда кёб келедиле. Башчы да аланы хар бирине терк халда джууаб береди, болушлукъ этеди.

Басмагъа ХУБИЙЛАНЫ Фатима хазырлагъанды.

 
{jcomments}