Озгъан ыйыкъда Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин къралны джамагъатына кёзюулю Чакъырыуун этген эди. Ол айтхан затланы юслеринден Къарачай-Черкес Республиканы парламентарийлери кеслерини оюмларын билдиргендиле. Ала айтхандан, кърал башчы табышлылыкъ бла кюрешгенлеге, кёб сабийли юйдегилеге, уллайгъан адамла бла медиклеге белгилеген кёлтюргючлюкле бюгюнлюкде керти керекли ишледиле.

«Президент Уллу Ата джурт къазауатны ветеранларыны юслеринден джюрек джылыуу бла сёлешеди, алагъа не къадар болушур джанындан кюрешеди. Аны кибик, джанларына, саулукъларына уллу къоркъуу бола тургъанлай, кеслерин аямай, коронавирус бла ауругъанланы багъаргъа чыкъгъан медиклеге этген финанс болушлугъу керти магъаналы ишди. Аны бла бирге, гитче бизнесге, энчи табышлылыкъ бла кюрешгенлеге, кеси кеслерине иш къурагъанлагъа кёлтюргючлюгюню юсюнден да чертиб айтыргъа керекди.

Владимир Путин белгилеген кёлтюргючлюк мадарланы бары да предпринимателлеге аланы ишлеринде къоранчланы бир кесек азыракъ этерге мадар берликдиле», - дегенди КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) аграр политиканы хакъындан комитетини председатели Хубийланы Марат.

Кеси кеслерине иш къурагъанлагъа (самозанятые) 2019-чу джыл тёлеген бергелерин (налог) ызларына къайтарыу, 2020-чы джылны арттотур, хычаман, никкол (апрель, май, июнь) айлары ючюн НДС-ден башха берге тёлеуледен баш бошлукъ бериу табышлылыкъ бла кюрешген къауумгъа кризисге тюшмезге болушлукъ этерикдиле, деб да чертгенди депутат.

«Администрацияла кеслерини джерлеринде этген болушлукъ ишле, ортакъгъа берилген джерни хакъын азайтыу - бары да кеслери башларына ишлеген энчи табышлылыкъ бла кюрешген къауумгъа уллу болушлукъ боллукъду эмда талай адамны иш орунларын сакъларыкъды», - деб чертгенди Хубий улу.

Энчи табышлылыкъ бла кюрешгенлеге болушлукъ этген «Мой бизнес» деген аралыкъны устасы Бостанланы Аслан айтхандан, аралыкъны «исси линиясына» КъЧР-ни предпринимателлеринден кюнюне онла бла къонгурау къагъылады, адамла этиллик болушлукъланы юслеринден толу хапар билирге излейдиле.

Адамла асламысына субсидияланы, процентсиз кредитлени эмда берге каникулланы къалай джарашдырыргъа кереклисини юсюнден сорадыла. Бостан улу чертгенден, ол мадарла бары да кризисден не къадар аз къоранч бла чыгъаргъа болушурукъдула.

«Аллындан да энчи табышлылыкъ бла кюрешгенле айтхан джарсыуланы хакъындан болушлукъла этиледиле, ала бары да бизнесге кёлтюргючлюк этерикдиле, кризисден чыгъаргъа кюч берликдиле», - деб чертгенди Бостан улу.

 
{jcomments}